Krško: Predlagajte projekte, ki naj jih izvede občina

Prebivalci Občine Krško lahko od 15. marca naprej predlagajo projekte, ki naj jih v okviru t. i. participativnega proračuna v letu 2021 izvede občina. Skupaj je na voljo 140.000 evrov, občina pa predloge zbira do 15. aprila.

140.000 evrov, kolikor jih je na voljo, bo občina razdelila med projekte na sedmih območjih, pri čemer bo za vsako območje namenjenih 20.000 evrov. Gre za območja KS Brestanica, KS Rožno – Presladol; KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole; KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn; KS Koprivnica in KS Senovo; KS mesta Krško; KS Podbočje in KS Veliki Podlog; ter KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje.

Prebivalci občine lahko predlog projektov, ki naj jih financira občina, podajo do 15. aprila. Vse predloge bo nato do maja maja 2020 pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev posebni komisiji. Ta bo pripravila sezname izvedljivih projektov, o katerih bo nato mogoče glasovati. Glasovanje bo potekalo na spletni strani Občine Krško od 5. do 12. junija ter v sprejemni pisarni Občine Krško med 5. in 12. junijem. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev občinskemu svetu.

Predlagatelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec, predlaga pa lahko največ dva projektna predloga.

M. P.