Krško: Položnice za komunalo bodo dražje

Občinski svet mestne občine Krško je na zadnji letošnji seji sprejel proračuna za naslednji dve leti. V proračunu za leto 2022 je načrtovanih 45,8 milijona evrov prihodkov in 47,9 milijona evrov odhodkov, v letu 2023 pa za 41,7 milijona evrov prihodkov in 41,5 milijona evrov odhodkov.

 

Med večjimi projekti v občini v prihodnjih dveh letih načrtujejo nadaljevanje novogradnje prizidka krške knjižnice in rekonstrukcijo dela obstoječega objekta, nadaljevanje gradnje bazena Krško, novogradnjo podružnične OŠ V Velikem Podlogu in OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško ter energetsko sanacijo Doma XIV. divizije Senovo.

Načrtujejo tudi rekonstrukcijo ceste skozi naselje Stolovnik, obnovo ulice CKŽ 55-69, ureditev trga na Raki, izgradnjo kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki, povečanje stopnje priključenosti na čistilne naprave (Senovo), opremljanje prostovoljnih gasilskih društev z gasilskimi vozili ter prizidavo in rekonstrukcijo dela stavbe Ulica 11. novembra v Leskovcu.

Občinski svetniki so na seji potrdili tudi zvišanje cen gospodarskih javnih služb. Za uporabnike, ki imajo odjemno mesto priključeno na javno kanalizacijsko omrežje, se bo mesečna položnica v letu 2022 povišala za 3,4 evra, za uporabnike, ki imajo vgrajeno greznico, pa za 2,3 evra.

M. P.