Krško: Občinski svet sprejel rebalansa proračuna za leti 2020 in 2021

Občinski svet Občine Krško je na zadnji seji sprejel rebalans proračunov za leti 2020 in 2021. Po rebalansu proračuna za letošnje leto bo imela občina 41,5 milijona evrov prihodkov in 43,5 milijona evrov odhodkov. Prihodnje leto bodo prihodki občine znašali 42,5 milijona evrov, odhodki pa 44,7 milijona.

Občinski svet je sprejel tudi predlog Lokalnega programa za mladino za obdobje 2020 do 2023. Namen lokalne mladinske politike je, kot je pojasnil vodja oddelka za družbene dejavnosti Andrej Sluga, zagotavljanje ustreznih pogojev za odraščanje mladih in olajšanje prehoda iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti. Občina Krško si je v programu na področju mladinskih politik zastavila predvsem naslednje cilje – zagotoviti pogoje za delovanje organizacij v mladinskem sektorju, zagotoviti pogoje za participiranje mladih in spodbujati formalno in neformalno izobraževanje ter dvig kompetenc mladih za večjo zaposljivost.

Občinski svet je potrdil tudi predlog stanovanjskega programa za naslednjih pet let. Prioritete in cilji stanovanjske politike Občine Krško so, kot je pojasnil vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Janko Avsec, predvsem trajna zagotovitev najmanj 40 neprofitnih in službenih stanovanjskih enot za oddajo v najem, pridobitev najmanj petnajstih dodatnih stanovanjskih enot za oddajo v najem v obdobju od leta 2020 do 2025 ter v vsakem nadaljnjem petletnem obdobju.

M. P.