Krško: Načrtuje se prostorska širitev poklicne gasilske enote

PGE Krško (Foto: Spletna stran PGE Krško)

Del sedanjega objekta PGE Krško je bil zgrajen v letih 1964 – 1965 za potrebe PGD Videm ob Savi in Industrijskega gasilskega društva Tovarne celuloze in papirja Krško. Novejši objekt je bil zgrajen v letih 1979 – 1980 s sedmimi garažnimi mesti, skladiščem in garderobo za intervencijske obleke v spodnji etaži ter pisarnami za potrebe Javnega zavoda PGE in Gasilske zveze Krško, učilnico, trim kabinetom in arhivom. Z razvojem je enota, ob soglasju ustanovitelja, prevzemala nove naloge, zato so sedanje prostorske kapacitete objekta bistveno premajhne in že moteče vplivajo na izvajanje nalog.

1. marca 1980 leta je bila v Krškem ustanovljena Poklicna gasilska enota (PGE). Ustanovila jo je Občina Krško. Nuklearna elektrarna Krško in takratna Tovarna celuloze in papirja Đuro Salaj Krško pa sta se pogodbeno pridružili koriščenju uslug PGE Krško (foto: Spletna stran PGE Krško)

Vrednost in vsebina naložbe

Krški svetniki so na 25. redni seji sprejeli sklep za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Poklicne gasilske enote (PGE) Krško. S tem so storili prve korake za širitev njenega objekta in hkrati gradnjo gasilskega poligona. Naložba naj bi stala približno 2,6 milijona evrov, končati jo nameravajo do leta 2021.

Po podatkih krške občine bo stroške gradnje poligona poravnala Gasilska zveza Slovenije, občina pa stroške prostorske širitve in komunalne ureditve.

Naložba predvideva izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma, ki bo zasnovan tako, da bo oblikovno in funkcionalno prilagojen okrepljeni vsebini. Poleg tega se zaradi potreb po novih in obnavljanju obstoječih znanj in veščin pojavlja potreba po uporabi ustreznih in primerno opremljenih kabinetih in učilnicah, potreba po dodatnih garažnih prostorih za gasilska vozila, opremo in tehniko ter tudi potreba po dodatnih prostorih za nemoteno delo prostovoljnega gasilskega društva Videm ob Savi.

Z umestitvijo gasilskega poligona neposredno ob sedežu PGE Krško se bodo izboljšali pogoji za vadbo tako poklicnih kot prostovoljnih gasilcev celotne regije Posavje. Gradnjo gasilskega poligona financira Gasilska zveza Slovenije, Občina Krško pa prispeva komunalno urejeno lokacijo.

O PGE Krško

PGE Krško je opredeljena kot poklicna gasilska enota VI. kategorije, ki opravlja preventivne in operativne naloge varstva pred požarom, naloge zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja ob požarih in drugih naravnih nesrečah na območju občine Krško.

PGE Krško je tudi enota širšega pomena, ki po pogodbi z Upravo RS za zaščito in reševanje opravlja naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi ter ob industrijskih nesrečah, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na stoječih in tekočih vodah. Vse omenjene dejavnost opravlja tudi za občini Brežice in Kostanjevica na Krki.

Intervencija-gašenje požara v hiši (foto: Spletna stran PGE Krško)

Ob drugih nalogah PGE Krško interventno pripravljenost in sodelovanje zagotavlja tudi kot partner krške nuklearke, družbe Vipap, Termoelektrarne Brestanica in drugih podjetij.

Statistika intervencij PGE Krško

V letu  so opravili 592 intervencij, kar je povprečno 1,62 intervencij na dan. Na mesečni ravni pa se število intervencij giblje med 45 in 55 intervencij. Le te opravljajo učinkovito, saj kot so zapisali na svoji spletni strani so za opravljeno delo prejeli kar nekaj pohval in nobene pripombe.

Med poklicnimi gasilskimi enotami v Republiki Sloveniji jih število opravljenih intervencij v letu 2016 uvršča v sam vrh opravljenih intervencij. To posledično pogojuje in hkrati opravičuje finančna vlaganja v kadrovsko, materialno in tehnično izgradnjo enote.

Število opravljenih intervencij glede na vrsto (vir: Spletna stran PGE Krško)

N. G.