Krško: Na 30. redni seji potrdili višje cene komunalnih storitev in rebalans proračuna za 2018

Foto: Občina Krško

Krški občinski svet je na 30. redni seji, ki se je odvijala 29. marca potrdili višje cene komunalnih storitev in rebalans proračuna za 2018, ki predvideva za dobrih 41 milijonov evrov odhodkov, med njimi je tudi 50.000 evrov, ki naj bi jih občina namenila za podporo vrhunskemu športu.

Potrdili višje cene, komunalnih storitev

Občinski svet je sprejel letni program gospodarskih javnih služb v občini Krško ter predlog Sklepa o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov.

Z upoštevanjem subvencije iz občinskega proračuna za omrežnino za dejavnost odvajanja komunalnih voda v višini 28 % in za odvajanje padavinskih odpadnih voda v višini 86,5 % bodo z aprilom cene položnic podjetja Kostak višje za štiričlansko gospodinjstvo za 1,4 evra oziroma za 2,6 %. Za tiste, ki pa niso priključeni na kanalizacijsko omrežje, pa za 0,73 evra oziroma 1,8 % višje.

Rebalansa proračuna za 2018 s potrjenima dvema amandmajema

Svetniki so sprejeli tudi dva od treh predlaganih amandmajev s strani skupine svetnikov, da se poveča nova proračunska postavka Izjemni dosežki v športu za skupno 50.000 evrov, in sicer z zmanjšanjem sredstev za pločnik na Cankarjevi ulici v Krškem za 35.000 evrov in z zmanjšanjem sredstev za širokopasovno omrežje za 15.000 evrov.

 Sprememba načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2018 – 2021

 Svetniki so potrdili tudi spremembe načrta razvoja in vzdrževanja občinskih cest do leta 2021. Predlagana sprememba je posledica povečanja sredstev zaradi uskladitve in prenosa sredstev nadomestila za omejeno rabo prostora (NORP), ter dokončanja in prenosa programa modernizacije cest iz leta 2017 v leto 2018. V okviru tega bodo v skupni višini 170.0000 evrov obnovljene ceste Stolovnik – Raztez, Dolenja vas pri Raki – Zabukovje, Planina pri Raki – Smečice ter Veliki Trn – Planina, ki niso bile izvedene v letu 2017.

Med drugim so svetniki podali predhodno soglasje k imenovanju Aleša Stoparja za direktorja javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško za štiriletni mandat in potrdili letno poročilo Tržnice Videm za leto 2017 in program dela za letošnje leto, so sporočili iz Občine Krško.

 N. N.