Krško: Lani porabili dva milijona več od prihodkov

S seje občinskega sveta v Krškem.

Krški občinski svet je na zadnji seji potrdil zaključni račun Občine Krško za leto 2018, ki kaže, da je občina lani porabila 37,5 milijona evrov, medtem ko so njeni prihodki znašali 35,5 milijona evrov oziroma dva milijona manj.

Na občini se na očitke o previsoki porabi med drugim branijo s podatkom o projektih, ki so jih izvedli, in za katere so namenili 14,6 milijona evrov. Med večjimi naložbami navajajo zaključek gradnje vrtca pri OŠ Brestanica, energetsko sanacijo OŠ Podbočje, pripravo projektne dokumentacije za nov vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo ter začetek gradnje večnamenskega doma na Zdolah, v katerem bo tudi vrtec.

Na področju kulture je nekaj denarja odšlo za širitev in obnovo Valvasorjeve knjižnice Krško, o kateri smo že poročali, da se vleče že več let, navajajo tudi obnovo Hočevarjevega mavzoleja. Na področju prometne infrastrukture so v občini nadaljevali z izgradnjo krške obvoznice ter izvedli rekonstrukcijo nekaterih občinskih cest. Zgrajena je bila tudi komunalna infrastrukturea Gorica–Jelše, izvedena agromelioracija Gorica, nadaljevali so tudi z izgradnjo širokopasovnih povezav.

Na seji so sicer občinski svetniki potrdili tudi letni program kulture za leto 2019, ki predvideva, da se za delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Krško, nameni skupno 2,9 milijona evrov. Sprejeli so tudi osnutek novele odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško, se seznanili z letnim poročilom družbe Rudar za leto 2018 ter letnim poročilom upravljanja kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško.

Svetnice in svetniki so sprejeli še sklep o imenovanju sveta za sobivanje v občini Krško v sestavi Moran Jurkovič, Jožica Mikulanc, Ana Somrak, Šarenka Hudorovac, Darko Kovačič in Jožica Repše. V svet javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško pa so kot predstavnika ustanovitelja namesto Silva Krošlja potrdili Toneta Petroviča.

M. P.