Krški svetniki zahtevajo sodelovanje lokalnih skupnosti pri odločanju o primernosti višine NORP, sprejete so tudi višje cene vrtcev

Občina Krško

Svetnice in svetniki  Občinskega sveta Občine Krško so se na 23. redni seji seznanili z vsebino predloga zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (NEK) ter odlaganjem radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva NEK.

Ob tem so zahtevali, da se nadomestilo zaradi omejene rabe prostorov (NORP), skladno z obljubami vlade, za občino Krško ohranja v višini, kot je bila določena ob sprejemanju prostorskega akta za umeščanje odlagališča nizko in srednjo radioaktivnih odpadkov v Vrbini.

Kot je pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko, je Občina Krško na predlog zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK podala pripombe, prav tako so se predstavniki Občine Krško udeležili usklajevanja na ministrstvu za infrastrukturo. Na predlog zakona so pripombe podali tudi Gen energija, ARAO, NEK, Društvo jedrskih strokovnjakov, Nadzorni odbor Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in sklad ter ministrstva in Uprava RS za jedrsko varnost.

Občina Krško se je ves čas v postopku sprejemanja in oblikovanja predloga zakona zavzemala, da se za občino ohranijo sredstva NORP, skladno z obljubami vlade, v višini, kot je bila določena ob sprejemanju prostorskega akta za umeščanje odlagališča NSRAO v Vrbini. Župan je izrazil skrb, da se bo izgradnja odlagališča ustavila, predvsem zaradi nerednega financiranja Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO).

Občinski svet je prejel več sklepov:

  • Zahteval je, da vlada v medresorsko skupino za preveritev primernosti višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP) vključi še predstavnike lokalne skupnosti in predstavnike lokalnih podjetij NEK, GEN energija in Sklad NEK.
  • Zahtevajo, da vlada nemudoma izvrši sklep iz leta 2007, ki se nanaša na protokole, podpisane s posameznimi ministrstvi ob umeščanju odlagališča, ter da ne spreminja organizacijske oblike podjetja ARAO, ki se ukvarja z radioaktivnimi odpadki in nadaljuje s postopki za imenovanje direktorja tega podjetja, ki bo imel ustrezne kompetence in znanja.

Potrdili so:

  • investicijsko dokumentacijo za energetsko sanacijo OŠ Podbočje in
  • novelacijo investicijskega programa za nov vrtec v Brestanici. Dela se bodo začela konec tega meseca, zaključila konec tega leta, najmlajši pa se bodo v nov vrtec lahko preselili v februarju naslednje leto.

Višje cene vrtcev

Svetniki so sprejeli sklep o odločitvi cene programov v vrtcih v Občini Krško za novo šolsko leto.

Na strani Občine Krško višje cene vrtcev opravičujejo kot posledico upoštevanja višjih izhodišč za stroške dela, druge materialne in nematerialne stroške ter živila, ki so vključeni v ceno. Občina staršem priznava prvo olajšavo, za katero se sredstva zagotavljajo iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostorov.

Cena, ki jo bodo starši plačali v novem šolskem letu za vrtec, so:

  • za prvo starostno obdobje znaša 476,25 evra in je za 4,42 % višja,
  • za oddelek 3 – 4 let 367 evrov in je za 2 % višja,
  • za oddelke 3 – 6 let 327, 90 evrov in je za 4, 22 % višja,
  • za kombinirane oddelke pa 383,31 evra in je za 4, 88 % višja.

V posameznem razredu starši plačajo določen odstotek cene programa (od 10 % do 77 % cene, nekateri so plačila tudi oproščeni), razliko pa krije občina.

Tako določeno plačilo staršev je še dodatno znižano za 30 %, in sicer na podlagi sklepa občinskega sveta, ki z novim šolskim letom omogoča dodatno olajšavo, tudi iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora.

Občina Krško

N. N.