Krška občina sofinancira obnove stavb v mestnem jedru in trgu Brestanica

Krško

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove stavb v mestnem jedru Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Za sofinanciranje bo namenila 50.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 12. oktober.

Z razpisom bo občina sofinancirala projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina – Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro in Raka – vas. Sofinancirala bo tudi izvedbo obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in videza.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina: Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas.

Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 50 odstotkov celotne vrednosti posameznega projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med upravičence do višine 70 odstotkov upravičenih stroškov.

M. P.