Krška občina namerava lastniško vstopiti v Vipap Krško

Mesta občina Krško se je odločila, da bo terjatev, ki jo ima do Vipap Vidma Krško, spremenila v lastniški delež. S tem bo dobila tudi glasovalne pravice v podjetju, ki jih namerava uveljavljati za zasledovanje javnega interesa.

Lastniški vstop mora v ponedeljek na korespondenčni seji potrditi še občinski svet.

Postopek prisilne poravnave za Vipap Videm Krško je bil začet novembra lani. Kot upnica je svoje terjatve priglasila tudi krška občina, ki ji podjetje dolguje nekaj več kot 193.000 evrov. Ker obstaja možnost, da upniki svoje terjatve spremenijo v lastniške deleže, so se za to odločili tudi v krški občini. Kot pravijo, ima občina interes, da si pridobi vpliv v družbi. Na območju podjetja se namreč nahaja čistilna naprava Vipap Krško, ki prečiščuje odpadne vode in jih vrača nazaj v okolje ter s tem oskrbuje velik del prebivalstva na območju mestne občine Krško. Oskrbuje namreč območje mesta Krško, Leskovec pri Krškem, Brege, Mrtvice, Drnovo, Vihre, Velika vas, Dolenja vas in območje Spodnjega Starega Grada. “Gre torej za splošno rabo v skladu z namenom izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,” pravijo.

V občini bi z lastniškim vstopom v podjetje skušali ohraniti omenjeno čistilno napravo, hkrati pa bi, kot navajajo, glasovali za sprejetje prisilne poravnave podjetja, saj je namen prisilne poravnave upnikom zagotoviti ugodnejše pogoje za poplačilo njihovih terjatev. “V primeru, da bo prisilna poravnava neuspešna oziroma ne bo potrjena namreč sledi stečajni postopek, kjer pa so možnost za (delno) poplačilo dolga minimalne, ob enem pa stečajni postopek pomeni prenehanje družbe in njeno likvidacijo,” pravijo na občini.

M. P.