Katera posavska občina je najbolj zadolžena?

pixabay.com

Kaj pomeni zadolževanje občine?

Zakonodaja v Sloveniji dovoljuje občinam, da za financiranje razvoja poleg sistemskih virov pridobivajo sredstva z zadolžitvijo, vendar so te možnosti zadolževanja zakonsko regulirane.

Po Pravilniku o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin je zadolžitev:

  • najem kredita ali posojila za izvrševanje občinskega proračuna,
  • najem kredita ali posojila za upravljanje z dolgom občinskega proračuna in
  • sklenitev pogodbe o zakupu ali najemu, na podlagi katerih lastninska pravica (lahko) preide z najemodajalca na najemnika (finančni najem).

Občina se lahko zadolžuje dolgoročno, kratkoročno in s finančnimi najemi, zadolženost pa povečujejo izdana poroštva.

Dolgoročni krediti so tisti, pri katerih prvo in zadnje plačilo nista v istem koledarskem letu. Kratkoročni ali likvidnostni krediti pa so tisti, ki so najeti za potrebe likvidnosti med proračunskim letom in jih je potrebno v celoti odplačati pred zaključkom proračunskega leta.

»Občine s pomočjo zadolževanja izvajajo naložbe, ki pomenijo plačilo izvajalcem, delovna mesta, gospodarsko dejavnost in s tem ustvarjajo bruto domači proizvod,« je zapisalo ministrstvo v enem od letnih poročil.

Koliko so zadolžene posavske občine?

Po podatkih Ministrstva za finance za leto 2016 je v Posavju je najbolj zadolžena občina Krško. Njen dolg znaša 16.968.835 evrov. Na drugem mestu je občina Brežice, katere dolg znaša 6.851.928 evrov. Sledijo jima občina Sevnica s 4.171.037 evrov, občina Radeče s 2.000.521 evrov in občini z najmanj dolga sta Kostanjevica na Krki z 354.978 evrov dolga in Bistrica ob Sotli, katere dolg znaša 114.494 evrov.

Zadolženost po občinah

Koliko znaša zadolženost na občana?

Če zadolženost občine razdelimo med prebivalce posamezne občine, dobimo nekoliko drugačno sliko. Na to vpliva poseljenost občine. Lahko je občina velika in posledično zahteva več investicij, prebivalstvo v njej je pa na redko naseljeno ali obratno. Seveda po zadolženosti glede na prebivalca je še vedno občina Krško, katere dolg na prebivalca znaša kar 635 evrov. Kot zanimivost naj omenimo, da je ta dolg na prebivalca podoben, kot v občini Ljubljana, kjer dolg na prebivalca znaša 654 evrov. Zdaj sledi drugačna slika, po zadolženosti je bila na drugem mestu občina Brežice, vendar če dolg porazdelimo na občane, se na drugem mestu znajde občina Radeče s 435 evri na posameznega občana. Dolg na prebivalca občine Brežice je 279 evrov in Sevnice 238 evrov. Najmanjši znesek na prebivalca imata občini sta Kostanjevica na Krki, katere dolg na prebivalca je 140 evrov, in Bistrica ob Sotli, katetre dolg, porazdeljen na občane, znaša le 78 evrov.

Dolg na prebivalca

Kot zanimivost naj omenimo, da obstaja kar nekaj občin v Sloveniji, ki niso nič zadolžene in kar nekaj občin, katerih dolg na občana znaša več kot tisoč evrov.

N. G.