Kam po pomoč in sofinanciranje za zamenjavo greznice z malo čistilno napravo?

Šest posavskih občin je skupaj pristopilo k skupnemu projektu Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov. Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom pri zamenjavi greznice z malo čistilno napravo na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem.

Nedavno so vsi posavski župani ter direktorica Komunale Brežice Jadranka Novoselc in vodja sektorja komunale podjetja Kostak Krško Jože Leskovar podpisali sporazum o sodelovanju in financiranju brezplačne svetovalne pisarne. Ta bo v vsaki občini delovala vsaj do konca leta 2023.

Svetovalec za celotno Posavje bo za vprašanja občanom brezplačno na voljo v vsaki občini po nekaj ur v mesecu glede na interes občanov.

V državnem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so namreč določena območja poselitve (aglomeracije), za katera mora občina zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. Na območjih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, pa morajo lastniki greznic sami zagotoviti čiščenje komunalnih voda v mali komunalni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni greznici, in sicer najkasneje do 31. decembra 2021 oziroma ob prvi rekonstrukciji objekta.

V katerih krajih in kdaj bo svetovalec na voljo?

 • V Bistrici ob Sotli bo svetovalec na voljo v sejni sobi občine, in sicer 6. marca med 16. in 18. uro;
 • v Brežicah v prostorih CRP d. o. o., Finžgarjeva ulica 1, 19. februarja med 7. in 15. uro,
 • v Kostanjevici na Krki v prostorih občine, 18. februarja med 11.30. in 15. uro,
 • v Krškem v stavbi komunalnega podjetja Kostak, 18. februarja med 7. in 10.30. uro,
 • v Radečah v sejni sobi občine, 20. februarja med 9. in 17. uro ter
 • v Sevnici v stavbi krajevne skupnosti, 21. februarja med 7. in 15. uro.

Posavske občine izgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode tudi sofinancirajo, in sicer preko javnih razpisov.

 • Občina Krško ima vsako leto za to področje namenjenih okoli 40.000 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja je najmanj 70 odstotkov upravičenih stroškov, maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt pa znaša 2400 evrov.
 • Občina Brežice bo v ta namen namenila 50.000 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja je 50 odstotkov upravičenih stroškov, maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt pa znaša 1500 evrov.
 • Občina Sevnica ima vsako leto za to področje namenjenih okoli 35.000 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja je 50 odstotkov upravičenih stroškov, maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt pa znaša 1000 evrov.
 • V občini Radeče bodo sofinanciranje občanom zagotovili takoj po sprejetju novelirane državne zakonodaje na tem področju, sicer pa so bila sredstva za ta namen predvidena že v proračunu za leto 2018 in tako bo tudi v letu 2019.
 • Občina Kostanjevica na Krki bo občanom za namen vgradnje male čistilne komunalne naprave namenila 10.500 evrov nepovratnih sredstev. Delež sofinanciranja je do 60 odstotkov upravičenih stroškov, maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt pa znaša 1500 evrov.
 • Občina Bistrica ob Sotli ima vsako leto za to področje namenjenih okoli 10.000 evrov nepovratnih sredstev, delež sofinanciranja – do 50 odstotkov upravičenih stroškov za postavitve male čistilne naprave oziroma največ 250 evrov.

M. P.