Kakšen trend zaposlovanja napovedujejo za leto 2018?

pixabay.com

Napovedi delodajalcev, ki zaposlujejo 347.000 ljudi, za prihodnjega pol leta so do neke mere spodbudne, saj: napovedujejo 2,6-odstotno rast zaposlenosti, odprlo naj bi se 16.500 novih delovnih mest. Vendar pa se iščejo se predvsem delavci za preprosta dela, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, skladiščniki, prodajalci in orodjarji. Se pravi nižje kvalificirani delavci.

Kakšne so napovedi delodajalcev za prvo polovico leta 2018?

Po dejavnostih so najbolj optimistični delodajalci iz predelovalnih dejavnosti, v kateri 46,1 % anketiranih delodajalcev napoveduje porast povpraševanja po storitvah, sledijo jim delodajalci iz informacijske in komunikacijske dejavnosti (42,6%) ter iz gostinstva (40,0 %). Nadpovprečno so optimistični tudi delodajalci iz:

 • strokovnih, znanstvenih, tehničnih dejavnosti (38,1%),
 • drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (36,5 %),
 • trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil (36,3 %)
 • prometa in skladiščenja (35,4%)

V naslednjega pol leta naj bi se tako odprlo približno 16,5 tisoč novih delovnih mest. Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gradbeništva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, kamor se uvrščajo tudi zaposlovalne dejavnosti. V gradbeništvu je napovedana 7,5-odstotna rast zaposlenosti, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih pa 6, 2-odstotna rast zaposlenosti.

Napoved kaže na nadaljevanje pozitivnega trenda v gradbeništvu , na drugi strani pa kaže tudi, da se bodo delodajalci, ki delujejo v delovno intenzivnih panogah, še nadalje odločali za najemanje delovne sile.

Poklici, za katere bodo delodajalci najpogosteje iskali delavce

Poklici, za katere bodo delodajalci najpogosteje iskali delavce, prvih 20 po pogostosti (Vir: Zavod RS za zaposlovanje)

Če pogledamo razporeditev napovedanih zaposlitev glede na glavno skupino poklicev, bodo med najbolj iskanimi poklici za neindustrijski način dela, poklici za preprosta dela ter strokovnjaki. Med poklici za neidustrijski način dela bodo najpogosteje iskani tisti iz poklicne podskupine kovinarji, strojni mehaniki in podskupine gradbinci; med poklici za preprosta dela iz poklicne podskupine delavci za preprosta dela v rudarstvu, gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih in transportu, med strokovnjaki pa strokovnjaki za pravo, družboslovje, kulturo ipd., zdravstveni strokovnjaki ter strokovnjaki za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Če se osredotočimo na spolno strukturo zaposlenih oz. iskalcev zaposlitve za prvih 20 poklicev, pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave z zaposlovanjem, vidimo, da so v to skupino (z določenimi izjemami, kot so kuharji, natakarji, prodajalci, čistilci itd.) umeščeni pretežno poklici, v katerih prevladuje moška delovna sila.

Poklici za katere delodajalci ne najdejo ustreznih delavcev

V povprečju se je nekaj manj kot polovica (43,3%) delodajalcev srečala s pomanjkanjem ustreznih kadrov. Velika podjetja se s pomanjkanjem ustreznih kandidatov srečujejo celo v 61 % primerov.

Za območno služno Sevnica napovedujejo napovedujejo 2,8-odstotno rast zaposlenosti.

Najvišji delež delodajalcev, ki se soočajo s težavami pri iskanju delavcev, je v naslednjih dejavnostih:

 • gostinstvo (67,7%),
 • gradbeništvo (58,4 %),
 • druge raznovrstne poslovne dejavnosti (55,5 %),
 • promet in skladiščenje (53,9 %),
 • predelovalne dejavnosti (52,7 %).

Pogosteje kot v povprečju se s težavami pri zaposlovanju srečujejo tudi delodajalci v zdravstvu in socialnem varstvu (45,1 %).

Kompetence, ki so kandidatom najbolj pomanjkljive

Delodajalci so opredelili razloge za težave pri zaposlovanju določenih poklicev. Med delodajalci, ki so

Navedli, da so imeli težave z zaposlovanjem kadrov iz določenih poklicev, jih je:

 • 36,6% izpostavilo, da se na razpisano delovno mesto ni prijavil noben kandidat,
 • 67,0% pa jih je navajalo različne pomanjkljivosti kandidatov, ki najpogosteje vključujejo pomanjkanje delovnih izkušenj (38,9%),
 • pomanjkanje poklicno specifičnih znanj (26,7%),
 • neustreznost izobrazbe (25,3%).

Med splošnimi kompetencami, ki so primanjkovale kandidatom, so delodajalci najpogosteje izpostavili telesne sposobnosti, timsko naravnanost in organizacijske sposobnosti.

K. J.