Kaj pomeni NORP in koliko je to v evrih?

NEK (Letno poročilo NORP 2016)

Občina Krško nadomestilo zaradi omejene rabe prostora prejema na podlagi Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14 z dne 19. 12. 2014) ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 46/15 z dne 26. 6. 2015).Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta v 11. členu glede razpolaganja z nadomestilom določa:

 • Občina zagotovi, da se sredstva, pridobljena na podlagi plačil nadomestila in dajatve, uporabijo za vzpostavitev občinske javne infrastrukture in občinskih javnih služb, zato da se izboljša kakovost življenja prebivalcev občine ter za načrtovanje in izvajanje intervencijskih ukrepov.
 • Nadomestilo in dajatev sta prihodek proračuna občine.
 • Poraba sredstev, pridobljenih na podlagi plačila nadomestila in dajatve, mora biti prikazana v načrtu porabe sredstev občine.

Proračun občine Krško in nadomestilo zaradi omejene rabe prostora v letu 2016

Proračun Občine Krško je v letu 2016 znašal 32.006.775 evrov prihodkov in 31.325.128 evrov odhodkov.

Največji delež v okviru nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, in sicer v višini 8.366.379 evrov, ki v strukturi nedavčnih prihodkov predstavljajo 87,54% :

 • NEK 2.598.457,34 evrov,
 • Sklad NEK 5.701.827,53
 • evrov in ARAO 66.094,61 evrov

Sklad NEK in lokalne skupnosti

Lokalna skupnost Krško v svojem okolju sprejema jedrski objekt, soglasje pa je bilo dano tudi k izgradnji odlagališča NSRAO, kjer bodo shranjeni jedrski odpadki iz NEK. Lokalna skupnost je tako upravičena do denarnega nadomestila, denar pa je namenjen za dvigovanje življenjskega standarda v tem okolju.

Plačilo občinam skupno 37.705.463,65 evrov od leta 2004 do leta 2016 s strani NEK sklada :

 • Krško: 22.536.778,66 evrov
 • Kostanjevica na Krki: 647.760,16 evrov
 • Brežice: 10.479.366,28 evrov
 • Sevnica: 3.215.559,06 evrov
 • Kozje: 825.999,49 evrov.

Sprememba zakonodaje konec leta 2014 in v začetku leta 2015 je prinesla kar nekaj sprememb na področju plačevanja nadomestila občinam. Na osnovi nove Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta je Sklad zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora le občini Krško, na ozemlju katere bo zgrajeno odlagališče radioaktivnih odpadkov.

Vir: Letno poročilo NORP za 2016

N. N.