CSD Brežice, Krško in Sevnica združeni v skupni CSD Posavje

(vir: pixabay.com)

V začetku oktobra je začela veljati nova organizacija centrov za socialno delo, po kateri se nekateri manjši CSD združujejo v območne CSD. V posavski regiji so bili tako CSD Brežice, Krško in Sevnica združeni v CSD Posavje, ki ima sedež na Cesti krških žrtev 11 v Krškem, kjer je deloval tudi dosedanji CSD Krško. CSD Posavje bo imel tri enote, in sicer enote Brežice, Krško in Sevnica.

Vse tri omenjene enote bodo svoje naloge opravljale podobno kot do zdaj, večje spremembe bodo za zaposlene, saj se bodo računovodstvo ter pravni in kadrovske službe starih CSD združile v skupno splošno službo, ki bo delovala znotraj območnega CSD.

Enote pa bodo še naprej enako kot do zdaj opravljale strokovne naloge. Na enotah bo tako ohranjeno sprejemanje vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki pa bodo v pristojnosti reševanja območnega centra za socialno delo.

Posamezne enote (Brežice, Krško, Sevnica) pa bodo še naprej odločale o naslednjih vlogah:

  • reševanje vlog o denarni socialni pomoči (tudi o izredni denarni socialni pomoči,
  • posebni obliki izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in posebni obliki izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba),
  • pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,
  • pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
  • subvenciji najemnine,
  • varstvenem dodatku,
  • prispevku k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika in
  • oprostitvi plačil socialno varstvenih storitev.

Enote centrov za socialno delo bodo ostale pristojne tudi za odločanje o pravicah do starševskega varstva in družinskih prejemkov.

M. P.