Črnih odlagališč v Krškem manj, a se vedno znova pojavljajo

Kljub organiziranemu zbiranju in ločevanju odpadkov se na območju občine Krško še vedno pojavljajo črna odlagališča odpadkov. Lani je družba Kostak zaznala in očistila 20 divjih odlagališč.

Skupno so počistili 167 kubičnih metrov materiala, največ plastične embalaže in kosovnega odpada.

Na območju občine Krško je trenutno 274 ekoloških otokov. Vsako gospodinjstvo ima tudi enkrat na leto možnost prevzema kosovnih odpadkov, družba Kostak pa omogoča brezplačen prevzem nevarnih odpadkov. Večje količine komunalnih odpadkov lahko občani tudi sami dostavijo tudi Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad.

Kljub temu pa se, kot ugotavljajo na občini, še vedno pojavljajo črna oz. divja odlagališča. Te pristojne službe redno čistijo, a se še vedno pojavljajo nova.

Koncesionar družba Kostak je v letu 2020 evidentirala in počistila 20 divjih odlagališč, kar je sicer najmanj od leta 2017. Počistili so skupno 167 kubičnih metrov materiala, predvsem v jugovzhodnem delu občine, in sicer na območjih katastrskih občin Leskovec, Veliki Podlog, Stara vas, Podbočje, Drnovo in Dovško. Največ gre za plastično embalažo in kosovni odpad, lesne odpadke, gradbeni material in rabljena oblačila.

V preteklih letih je bilo tudi ogromno divjih odlagališč v opuščenih gramoznicah, ki pa so očiščene, ena zadnjih očiščenih je bila gramoznica na meji z občino Brežice v Zasapu.

Na Občini Krško zato vse pozivajo k odgovornemu ravnanju in varovanju okolja.

M. P.