Brežiški vrtci začenjajo z vpisi otrok

Fotografija je simbolična.

Brežiški vrtci so začeli z vpisi otrok za šolsko leto 2021/2022. Vpis bo trajal do 15. marca. Gre za vrtec Mavrica Brežice in vrtce pri osnovnih šolah Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina.

 

Dnevni program bo trajal od šest do devet ur dnevno, poldnevni od štiri do šest ur, krajši pa od 240 do 720 ur. Poldnevni in krajši program bosta izvedena, če bo vpisano zadostno število otrok glede na starostna obdobja vključenih otrok.

Vlogo starši oddajo na obrazcu, ki je javno objavljen na spletni strani vrtca, kamor vključujete otroka. Vlogo lahko oddajo v fizični obliki po navadni pošti ali po elektronski pošti na uradne elektronske naslove izbranih vrtcev. Če je vloga oddana po elektronski pošti, mora biti obvezno podpisana in optično prebrana.

Vpis poteka za vključitev otrok v šolskem letu 2021/2022 od 1. 9. 2021. Vloge morajo oddati tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

V vrtec se lahko vključijo otroci, starosti najmanj enajst mesecev ob izpolnjenem pogoju, da je staršem prenehala pravica do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. 9. 2021 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe najpozneje do junija 21. Starši morajo podpisano pogodbo vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. Podpisana pogodba in plačilo akontacije štejeta, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku 15 dni podpisane pogodbe starši ne vrnejo v vrtec in ne poravnajo akontacije plačila, se šteje, da so vlogo umaknili.

Vse vloge za vrtec, oddane izven vpisnega obdobja bodo obravnavane po zaključku javnega vpisa, pri čemer bodo otroci vključeni le, če bo vrtec še razpolagal s prostimi mesti.

A. M.