Brežice: Župan Ivan Molan na čelu občine Brežice 13. leto

Foto: Občina Brežice

Kot je že tradicija, je župan občine Brežice Ivan Molan ob obletnici začetka svojega županovanja (1. aprila 2005) na novinarski konferenci predstavil dosežke preteklih let in načrte za prihodnje. Župan se je zahvalil sodelavcem, saj so dosežki občine rezultat sodelovanja in timskega dela uprave. Ob tej priložnosti je javnosti župan predstavil interaktivni zemljevid investicij v občini Brežice, kjer so predstavljene investicije po mandatih. Zemljevid je dostopen tukaj.

Vodenje občine je kot tek na dolge proge

Župan Ivan Molan je v uvodu predstavil stanje občine pred 13 leti, ko sta jo zaznamovala nesodelovanje v občinskem svetu, pomanjkanje prihodkov in posledično pomanjkanje investicij. Prav sodelovanje v občinskem svetu in stabilno delovanje občine sta po mnenju župana najpomembnejša za uspehe občine v preteklih letih.

V obdobju od leta 2005 do 2018 je investicijam namenjenih več kot 123 milijonov evrov, od tega evropskih in državnih sredstev v višini dobrih 42,5 milijona evrov.

V 13 letih za 123 milijonov investicij

Občina Brežice je od leta 2005 zviševala proračune in sredstva za investicije, v času ko je bilo na razpolago dovolj razpisov za evropska sredstva je občina v letu 2014 investirala 16 milijonov evrov v primerjavi z letom 2005, ko je bilo investicij za dobra 2 milijona evrov.

“Na letni ravni sedaj investiramo toliko, kot se je pred 13 leti v celem mandatu, to je bil tudi ključni razlog, da so se strasti umirile, če se lahko tako izrazim,” je povedal Ivan Molan.  

V letu 2018 je načrtovanih za 10 milijonov evrov investicij. Dodatna sredstva je občina pridobivala iz naslova evropskih sredstev (42 milijonov evrov v 13 letih), t.i. jedrske rente, doslednega pobiranja turistične takse, iz naslova Dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča v Cerkljah ob Krki, najemninami poslovnih prostorov, v letu 2018 pa načrtuje že sredstva iz naslova plačila koncesije za HE Brežice.

Med pomembnimi dosežki javno komunalno podjetje in nov občinski prostorski načrt

Poleg številnih infrastrukturnih projektov, namenjenih ohranjanju čistega okolja (ČN, kanalizacijski sistemi, sanacije odlagališč), večji prometni varnosti (pločniki, kolesarske steze, sanacija cest), oskrbi s kakovostno pitno vodo, izboljšanju pogojev na področju izobraževanja je občina ustanovila danes uspešno javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru in pripravila nov občinski prostorski načrt za uresničitev razvojnih pobud.

“V prejšnjih letih smo morali pokrivati izgubo na področju GJS, od ustanovitve komunale dalje pa samo podjetje v občinski proračun na letni ravni nameni celo 600 tisoč evrov za infrastrukturo, ki jo ima v najemu,” je še povedal.

Povzetek uspešnega razvoja občine

Pomemben je enakomeren razvoj vseh krajev občine (20 KS, 109 naselij), izvedene investicije za čisto okolje in večjo prometno varnost ter izboljšano dostopnost, pregledno delovanje občine, močna rast investicij ob ohranitvi in povečanju proračunskih sredstev za posameznike in društva (sofinanciranje programov in delovanja društev, plačilo razlike cene programov vrtca in plačila staršev, oskrbovalnine v domovih, pomoč ob rojstvu otroka, sredstva za pomoč na domu in družinskega pomočnika, enkratne denarne pomoči, …).

Občina skrbi za požarno varnost in posredovanje v primeru nesreč z nakupi in sofinanciranjem potrebne opreme (v 13 letih občina zagotovila 2,4 milijona evrov za 25 vozil prostovoljnih gasilskih društev – PGD), pomemben dosežek je tudi učinkovitost občinske uprave (delež sredstev v proračunu za plače zaposlenih nižji kljub višji izobrazbi zaposlenih – v 2005 5,2 % proračuna za plače, v 2018 je ta delež 5,1 % proračuna, uspešno umeščeni državni projekti v občini (obnova letališča Cerklje ob Krki, HE Brežice in HE Mokrice, podvoz Dobova, Vzhodna obvoznica …), ustanovitev JP Komunala Brežice d.o.o., ki je finančno vzdržno in se aktivno vključuje v okolje, ustanovitev Fakultete za turizem UM v Brežicah, pridobitev stanovanj (MORS, Stanovanjski sklad) za mlade družine in socialno ogrožene občane.

Izzivi za naprej:

Med plani za prihodnost je še naprej gospodarno upravljanje z javno infrastrukturo in objekti, razviti turizem in akumulacijsko jezero ob HE, zagotoviti prijetno okolje za občane in obiskovalce vseh generacij (program športa in kulture), aktivno opozarjati državo, da  izpolni zaveze do občin in občanov (DPN za HE Brežice in za HE Mokrice, dogovor o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, zvhodna obvoznica),…

Zvočni posnetek: Župan občine Brežice Ivan Molan o 13 letih vodenja občine

Vir: Občina Brežice

K. J.