Brežice: Razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v letu 2022

Fotografija je simbolična (vir: arhiv)

Občina Brežice je objavila javni razpis je sofinanciranje projektov, s katerimi prijavitelji prepoznavajo, razvijajo in promovirajo turistični potencial posameznega kraja. Aktivnosti, ki jih prijavitelj prijavlja, ne smejo biti že del kateregakoli projekta ali letnega programa, ki ga je prijavitelj prijavil na javni razpis Občine Brežice.

Prijavitelj mora z utemeljitvijo jasno izkazati turistični potencial prijavljenega projekta in način nadaljnjega vključevanja v promocijo kraja.

Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje je 20 tisoč evrov na proračunski postavki: 00529 – Inovativni turistični projekti turističnih društev.

Občina Brežice bo sofinancirala inovativne turistične projekte turističnih društev do največ 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2.500 evrov,  in sicer na osnovi dokazil o izvedenih delih.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo morajo prispeti najkasneje do torka, 16. 8. 2022 na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Ne odpiraj –vloga na javni razpis za sofinanciranje inovativnih turističnih projektov turističnih društev v občini Brežice v letu 2022.

Kontaktna oseba s strani naročnika je: Roman Matjašič, Višji svetovalec za pomoč pri vodenju Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (tel. št. 07 620 55 32

E-naslov: [email protected]

Razpisna dokumentacija: 

1. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija 2022.pdf

2. Razpisna dokumentacija – prijavni obrazci: Razpisna dokumentacija-inovativni produktai TD 2022.docx

M. P.