Brežice: Priprave prostorskih načrtov za stanovanjsko gradnjo v Dobovi

Vir: Občina Brežice

Občina Brežice pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo v Dobovi, del EUP DOB-14 (OPPN). V okviru priprave osnutka OPPN zainteresirano javnost pozivajo, da se seznanijo z vsebinami predloga tega prostorskega akta.

Morebitne pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve je občini možno posredovati do vključno četrtka, 30. marca 2023.

Z občine so sporočili, da so predlog v fazi priprave osnutka pripravili na podlagi podane pobude lastnika zemljišč in investitorja.

Gradivo za pripravo osnutka OPPN je do 30. marca 2023 dosegljivo na spletni strani Občine Brežice na povezavi: www.brezice.si/sl/prostor, pod zaporedno št. 10 – OPPN ZA STANOVANJSKO GRADNJO V DOBOVI.

Opis načrtovanih prostorskih ureditev

Območje OPPN se nahaja v osrednjem delu naselja Dobova, v bližini železniške postaje Dobova.

Predmet OPPN je sprememba prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanaša na gradnjo prizidave k obstoječi stanovanjski stavbi in ureditev pripadajočih površin, z namenom izboljšanja pogojev bivanja.

Načrtovane prostorske ureditve se bodo prilagodile obstoječim prostorskim značilnostim, ohranjale arhitekturo obstoječe pozidave ter zagotovile učinkovito rabo prostora.

Morebitne pripombe in predloge do vključno 30. marca 2023 sprejemajo na elektronski naslov: [email protected], pri čemer navedite: »OPPN Stanovanjska gradnja v Dobovi – Priprava osnutka«.

Občina bo usmeritve proučila in jih smiselno vključila v nadaljnjo pripravo OPPN.

M. P.