Brežice: Predloga proračunov za leti 2022 in 2023 v javni razpravi do 24. decembra

Brežice.

Občinski svet Občine Brežice je na zadnji seji odločil, da sta predloga občinskega proračuna za leto 2022 in za leto 2023 primerna za nadaljnjo obravnavo, zato bosta v javni razpravi do vključno 24. decembra.

V času javne razprave lahko vsi zainteresirani (krajevne skupnosti, društva, posamezniki) podajo svoje predloge in pripombe.

Župan Ivan Molan o predlogih proračunov Občine Brežice za 2022 in 2023.MP3

Po uskladitvi bo občinski svet predvidoma v januarju obravnaval oba usklajena predloga proračunov in odločal o njiju.

Pripombe na predloga proračunov lahko zainteresirani pošljejo po elektronski pošti, po navadni pošti na naslov občine ali jih osebno oddajo v pisni obliki.

Proračuna investicijsko naravnana

Po navedbah občine sta oba proračuna investicijsko naravnana. V predlogu proračuna za leto 2022 so predvideni odhodki v višini dobrih 40 milijonov evrov, načrtovana sredstva za investicije pa znašajo 21 milijonov evrov oz. 53 odstotkov celotnega proračuna. V predlogu proračuna za leto 2023 so predvideni odhodki občine v višini 32,7 milijonov evrov, načrtovana sredstva za investicije pa znašajo 14 milijonov evrov oz. 43 odstotkov celotnega proračuna.

Načrtovane investicije

V letu 2022 in 2023 Občina Brežice nadaljuje z investicijami, za katere je pridobila evropska in državna sredstva ter investicije, pri katerih sodeluje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Ministrstvom za obrambo.

To so projekti:

  • Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli,
  • izgradnja kolesarskih povezav Krška vas – Čatež ob Savi ter kolesarska povezava Brežice – Dobova,
  • nadaljevanje izgradnje pločnika Kalin-Obrežje,
  • izgradnja pločnika Podgračeno in pločnika Ribnica ob obnovi državne ceste,
  • obnova mostu Boršt ter
  • obnova lokalne ceste Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika.

Občina bo nadaljevala z urejanjem javne infrastrukture po vseh 20 krajevnih skupnostih v občini (lokalne ceste, javne poti, pločniki, javna razsvetljava, vodovodi, kanalizacije).

V letih 2022 in 2023 občina nadaljuje z izvajanjem participativnega proračuna, vrednost projektov je 100.000 evrov letno.

Občina bo investirala tudi v večnamenske domove, v primarno zdravstvo (dozidava objekta Zdravstvenega doma Brežice), športno infrastrukturo (atletski stadion, veslaška steza, vodni center), uredila bo javno pralnico, dnevni center za starejše občane, …

Ob investicijah bo občina zagotavljala sredstva za podporo gospodarstvu, turizmu, kmetijstvu ter društvom in občanom.

20. seja Občinskega sveta Občine Krško (vir: občina)

M. P.