Brežice: Občinski nadzorni odbor začel z delovanjem

Člani NO na skupinski fotografiji (od leve proti desni): Darja Jamnik, Željko Nikežić, Franja Žokalj, Mojca Lovše, Janko Strašek

Na prvi izredni seji Občinskega sveta Občine Brežice, ki je potekala 26. januarja so svetnice in svetniki na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja brez glasu proti sprejeli sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Brežice. Nadzorni odbor šteje pet članov, ki opravljajo svoje naloge nepoklicno.

Člani Nadzornega odbora Občine Brežice v mandatu 2022-2026 so: Franja Žokalj, Janko Strašek, Mojca Lovše, Darja Jamnik in Željko Nikezić.

Včeraj pa je potekala konstitutivna seja oziroma 1. redna seja Nadzornega odbora, na kateri so člani izmed sebe izbrali predsednico in namestnika predsednice.

Tako bo v novem mandatu nadzorni odbor vodila Franja Žokalj, kateri je bilo vodenje Nadzornega odbora zaupano že v mandatih 2014-2018 in 2019-2022. Namestnica predsednice je Darja Jamnik, ki je nova članica in v prejšnjem mandatu ni sodelovala.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

M. P.