Brežice: Občina bo za sofinanciranje malih čistilnih naprav razdelila 100.000 evrov

Občina Brežice je na objavila javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč, za kar namerava razdelili 100.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki hiš ali stanovanja v večstanovanjski stavbi na območju občine Brežice ter imajo v njem stalno prebivališče. V primeru, da več fizičnih oseb gradi malo čistilno napravo, lahko vsaka uveljavlja subvencijo za svoj delež. Na razpis se lahko prijavijo tudi društva, ki deluje v javnem interesu in so lastniki ali upravljavci objekta, ki služi izvajanju njegove dejavnosti društva.

Sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ni možno uveljavljati za novogradnje oziroma za stanovanjske objekte, ki so pridobili gradbena dovoljenja po 1. januarju 2013.

Za pridobitev 50 odstotkov sofinanciranja je pogoj, da se objekt nahaja na območju občine Brežice in nima možnosti priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje, ali so stroški priključitve na obstoječe kanalizacijsko omrežje nesorazmerno visoki.

Informacijo o možnosti priključitve stranka pridobi na Komunali Brežice.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo je treba vložiti najpozneje do 1. novembra na občino. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV IN HIŠNIH ČRPALIŠČ« in NAZIVOM PRIJAVITELJA.

Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

Odpiranje prispelih vlog se bo izvajalo do porabe vseh sredstev. V primeru, da bo prispelo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se bo prednostno obravnavalo vloge, ki so prispele prej.
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev bo izvaja komisija, imenovana s sklepom župana.
Več o razpisu je dostopno tukaj objave/razpisi/
M. R.