Bistrica ob Sotli: Odprtih več javnih razpisov

Foto: spletna stran bistricaobsotli.si

Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti

Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli  za leto 2018 je 9.000,00 EUR.

Rok za prijavo na javni razpis je 16.4.2018 do 12.00 ure.

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Občini Bistrica ob Sotli,
 • da imajo ustrezno registracijo, urejeno evidenco o članstvu in pobrani članarini ter ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
 • da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programov,
 • občini vsako leto redno dostavijo poročilo o realizaciji programov ter plan aktivnosti za prihodnje leto,
 • da program ni že sofinanciran iz občinskega proračuna.

Javni razpis za sofinanciranje programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti

Predmet javnega razpisa je:

 • SKLOP: sofinanciranje programov, projektov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij, ki delujejo na  humanitarnem področju na območju Občine Bistrica ob Sotli oziroma vključujejo prostovoljce in  člane iz Občine Bistrica ob Sotli v letu 2018, okvirna višina sredstev 1.150,00 EUR
 • SKLOP: sofinanciranje  programov društev za starejše občane v letu 2018, okvirna višina sredstev 850,00 EUR

Naročnik bo sofinanciral dejavnost društev, ki delujejo za starejše občane ter dejavnosti  javnih zavodov, društev in organizacij dejavnosti kot splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, pri čemer mora organizacija glede na pretežni del humanitarne dejavnosti, ki jo izvaja, imeti svoje delovno področje določeno kot področje socialnega ali zdravstvenega varstva v svojem temeljnem aktu.

Na podlagi tega razpisa se sofinancirajo programi, ki  so namenjeni zlasti:

 • reševanju ogroženih ljudi in življenj,
 • lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav,
 • izboljšanju socialnega položaja,
 • krepitvi zdravja,
 • preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,
 • preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo,
 • ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično   boleznijo in doseganju drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi pravili in programi.

Rok za prijavo na javni razpis je  10.4.2018 do 12.00 ure.

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za letne programe in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij

Predmet javnega razpisa je  sofinanciranje letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo na podlagi drugih javnih razpisov Občine Bistrica ob Sotli v letu 2018  (programi veteranskih društev, NOB društev, društev izgnancev ipd.)

Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov iz razpisa je 2.000,00  EUR.

Posamezen upravičenec , ki ima sedež v  Občini Bistrica ob Sotli lahko pridobi iz naslova tega razpisa največ 1.000 EUR. Posamezen upravičenec, ki nima sedeža v Občini Bistrica ob Sotli lahko pridobi največ 200 EUR iz naslova tega razpisa.

Rok za prijavo na javni razpis je  10.4.2018 do 12.00 ure

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za otroške in mladinske programe 

Na razpise za sofinanciranje otroških in  mladinskih programov se lahko prijavijo izvajalci otroških in mladinskih  programov, in sicer:

 • društva in zveze društev,
 • mladinski svet,
 • zavodi, druge pravne osebe in izvajalci programov namenjenih mladim.

Sklop I: otroški programi (ciljna skupina predšolski in osnovnošolski otroci ter srednješolci), višina sredstev 2.500,00 EUR

Sklop II: mladinski programi (ciljna skupina srednješolci, študenti), višina sredstev 9.500,00 EUR

Rok za prijavo na javni razpis je 10.4.2018 do 12.00 ure.

Javni razpis  za sofinanciranje letnih programov športa 

Predmet razpisa

Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu za sofinanciranje naslednjih vsebin:

SKLOP 1:  višina sredstev 500,00 EUR

 • interesna športna vzgoja predšolskih otrok zunaj obveznega izobraževalnega programa,
 • interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok zunaj obveznega izobraževalnega programa,

SKLOP  2:višina sredstev 4.000,00 EUR

delovanje športnih društev.

Programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja, ne bodo sofinancirani na podlagi tega razpisa.

Rok za prijavo na javni razpis je 10.4.2018 do 12.00 ure.

Javni razpis  za sofinanciranje programov društev na področju turizma

Predmet razpisa

Programi, ki po vsebini ne sodijo na zgoraj navedeno področje in tisti, ki resorno spadajo na druga področja, ne bodo sofinancirani na podlagi tega razpisa.

Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2018 je 1.600,00 EUR.

Rok za prijavo na javni razpis je 10.4.2018 do 12.00 ure.

Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja

Občina Bistrica ob Sotli razpisuje nepovratna finančna sredstva  za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Bistrica ob Sotli po tem razpisu iz proračuna za leto 2018 v skupni vrednosti 22.500,00 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

 • pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v  primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih  21 in 24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
 • pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis  po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine;
 • registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

Razpis je odprt do 20.04.2018 za vse ukrepe, razen za ukrep št. 2 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, ki je odprt do 30.10.2018.

Vse potrebne informacije in razpisno dokumentacijo najdete tukaj.  

N. N.