Zdravstveni dom Radeče je razpisal mesto direktorja

Po vseh zapletih z bivšo direktorico Zdravstvenega doma Radeče o katerih smo že pisali http://mojeposavje.si/v-svetu-zdravstvenega-doma-radece-prislo-sprememb-imajo-pa-tudi-novo-vrsilko-dolznosti-direktorice/ , je na straneh Zavoda za zaposlovanja objavljen razpis za novega direktorja.

Delovno mesto je razpisano za polovični delovni čas, torej 20 ur na teden, za 4 leta.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Radeče je na seji, ki je potekala v začetku julija, za novo vršilko dolžnosti direktorice imenoval Vladimiro Tomšič, sicer direktorico Zdravstvenega doma v Sevnici. Njen mandat lahko traja do enega leta, v tem času pa je potrebno poiskati novega direktorja.

Drugi pogoji razpisanega delovnega mesta:

»Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in življenjepisom naj kandidati pošljejo v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 22.12.2017 oz. bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 22.12.2017.

Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo, s pripisom “Ne odpiraj – prijava za razpisno komisijo.” Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki imajo izobrzabo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oz. ravne izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v tajanju več kot 6 mesecev, da ima aktivno znanje slovenskega jezika, da predloži program dela in razvoja ZD in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo imeli izkazane izkušnje na področju zdravstvene dejavnosti.«

Objavljen razpis: tukaj.

K. J.