Za kaj vse so prikrajšani občani in občina Kostanjevica na Krki zaradi nesprejetja proračuna?

V večini že vemo za popolnoma porušene odnose med županom in občinskim svetom v Kostanjevici na Krki. Vendar, ali vemo, kaj pomenijo porušeni odnosi in nezmožnost poiskati dialog med predstavniki občine, ki jih je izvolilo ljudstvo, za občino in prebivalce občine? Prikazali vam bomo v številkah, koliko škode je nastalo oziroma kateri projekti se niso izvedli v teh dveh letih, od kar ni sprejet občinski proračun.

Nesprejet proračuna je ena najhujših kršitev zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, saj povzroča nezmožnost urejanja lastnih zadev v občini, zato zakon v takih okoliščinah predvideva skrajni ukrep predčasne razpustitve občinskega sveta.

Iz ustavne zasnove občine izhaja, da naj bo občina sposobna samostojno opravljati lokalne zadeve oziroma zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev in, da je zakonodajalčeva dolžnost urediti sistem financiranja občin tako, da materialna podlaga ustreza nalogam, ki jih občina opravlja v okviru svojega delokroga, to pa je tudi predpogoj, da lahko prebivalci občine uresničujejo lokalno samoupravo.

Za katere projekte in investicije so občani in občina prikrajšani?

Ne gre spregledati, da je bila občina prisiljena ustaviti ali ne začeti 32 projektov, predvidenih v Načrtu razvojnih programov, ki so bili sestavni del predloga proračuna za leto 2016. Za leto 2016 je bila načrtovana skupna vrednost projektov 3.073.786 evrov.

Med projekti, ki so bili načrtovani, vendar se ne izvajajo zaradi nesprejetja občinskega proračuna, so:

  • štirje nakupi nujne opreme v sklopu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skupni višini 202.601 evrov;
  • projekti financiranja cestne in druge infrastrukture v skupni višini 1.432.648 evrov;
  • sredstva za zmanjševanje onesnaženja okolja, zbiranja in ravnanja z odpadki (sanitarna deponija in deponija CEROD) v skupni višini 118.619 evrov;
  • 277.606 evrov ni bilo namenjenih načrtovanemu prostorskemu načrtovanju;
  • 315.006 evrov za oskrbo s pitno vodo;
  • 11.869 evrov za gradnjo in obnovo pokopališč.

V letu 2016 ni bilo:

  • izvedenih za 15.000 evrov investicijskega vzdrževanja Zdravstvene postaje Kostanjevica;
  • 10.210 evrov je bilo načrtovanih in neporabljeno za manjše investicije v Valvasorjevo knjižnico;
  • 13.368 evrov je bilo v letu 2016 načrtovanih za obnovo Stražnega stolpa v sklopu vzdrževanja kulturne dediščine;
  • 25.413 evrov v obnovo in nakup stanovanjskih prostorov v sklopu spodbujanja stanovanjske gradnje.

Poleg navedenega občina ni izvedla načrtovane investicije v Osnovno šolo Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki v višini 327.744 evrov ter energetske sanacije v isti šoli v višini 16.340 evrov.

Dne 27. 3. 2017 je ravnateljica osnovne šole Melita Skušek, sicer tudi članica Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, Ministrstvo za javno upravo pisno opozorila na nevzdržno stanje, v katerem se je znašla osnovna šola, ki ima v sestavi tudi vrtec. Opozorila je, da je zavod že drugo leto na začasnem financiranju in da s težavo zagotavlja sredstva za redno delovanje, še posebej plačevanje materialnih stroškov in plač zaposlenih v vrtcu. Šola ima vse pripravljeno za prijavo na razpis za energetsko sanacijo šole, vendar prijave zaradi nesprejetja občinskega proračuna že drugo leto ne more oddati, saj ne izpolnjuje nujnega pogoja.

Predstavniki Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance so dne 12. 4. 2017 v prostorih občine opravili pogovor z županom, podžupanom, direktorico občinske uprave in občinskimi svetniki glede ugotovljenega nezakonitega stanja v Občini Kostanjevica na Krki zaradi nesprejetega proračuna za leto 2016 ter leti 2017 in 2018. Sestanek je potekal v duhu medsebojnih obtožb za odgovornost pri nesprejetju proračunskih dokumentov.

Kot lahko vidimo iz navedenega je občina brez sprejetega proračuna v razvojnem nazadovanju, saj ne more izvajati novih investicij, ne more se zadolževati in kandidirati na razpisih za evropska sredstva ali na državnih razpisih, saj ne more zagotavljati lastne udeležbe.

Vir: Sklep Ministrstva za javno upravo RS

N. G.