Vlada dovoljeno število zbiranja ljudi znižala na 10

Seja Vlade RS (vir: gov.si)

Z današnjim dnem so začele veljati spremembe odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi. Dovoljeno število zbiranja oseb je vlada znižala na 10.

Izjemoma je dovoljeno tudi zbiranje do števila 50, a mora imeti organizator dogodka narejen seznam s kontaktnimi podatki udeležencev, ki ga mora hraniti mesec dni.

Tovrstni dogodki so zasebne zabave, poroke, družinski pikniki in podobni primeri. Za športne in kulturne dogodke ostaja v veljavi odlok o zbiranju do 500 oseb.

Prepovedana so:

vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 10 ljudi;

vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih, kar je prepovedano z Odlokom o omejitvah  ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji);

vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu z navodili NIJZ (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil in priporočil).

Dovoljena so:

vsa zbiranja (shodi in prireditve) do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ,

izjemoma zbiranja do največ 50 ljudi, vendar mora sklicatelj obvezno voditi seznam udeležencev, ki ga posreduje NIJZ na njihovo zahtevo.

Organizirane javne prireditve do 500 udeležencev

Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le pod pogojem, da se lahko zagotovi minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh NIJZ.

Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so organizirani ali ne.

Organizator prireditve ob prijavi prireditve poleg zakonsko predpisane dokumentacije predloži tudi pozitivno mnenje NIJZ za tako prireditev. Tudi kadar prijava prireditve na podlagi zakona, ki ureja javna zbiranja, ni potrebna, se na podlagi zakona o nalezljivih boleznih in tega odloka za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zahteva prijava prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih.

Nadzor: Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti.

M. P.