Učne delavnice za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu

(pexels)

V ponedeljek, 18. decembra, je Zavod RS za zaposlovanje objavil javno povabilo delodajalcem, na katerem socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri lahko kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.

V šestmesečno praktično usposabljanje, ki bo potekalo v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva, bo v letu 2018 vključenih približno 370 brezposelnih. Takšno delovno okolje jim bo pomagalo zagotoviti socialno vključenost, izboljšati zaposlitvene možnosti ter ublažiti posledice dolgotrajnejše neaktivnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir.

V učne delavnice bodo napotili:
  • dolgotrajno brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj dve leti,
  • starejše od 55 let,
  • invalide, ki niso vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo,
  • iskalce prve zaposlitve, ki so brezposelni najmanj pol leta,
  • osebe z največ osnovnošolsko izobrazbo,
  • osebe iz programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
  • osebe po prestani kazni zapora oziroma v pogojnem odpustu,
  • člane romske skupnosti ali
  • osebe, ki so zaključile program socialne aktivacije.
Namen in cilj delavnice

Udeleženci se bodo vključili v delovni proces delodajalca (socialnega ali invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra), kjer se bodo praktično usposabljali z namenom pridobiti konkretna znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje. Cilj je, da so ob koncu učne delavnice pripravljeni na samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu, na katerem so se usposabljali.

Potek delavnice

Učna delavnica praviloma traja polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praktično usposabljanje se izvaja brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ju zagotovi delodajalec. Notranji mentor lahko usposablja največ dve osebi. Udeleženci med usposabljanjem še naprej ostanejo prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. Za udeležbo v učnih delavnicah jim mesečno izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

Povrnitev stroškov

Delodajalcem Zavod za zaposlovanje povrne upravičene stroške za izvedene učne delavnice. Mesečni strošek praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 evrov, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 evrov. V primerih, ki jih opredeljuje javno povabilo, delodajalcem povrnemo le strošek predhodnega zdravniškega pregleda osebe, napotene na praktično usposabljanje. Pred začetkom praktičnega usposabljanja morajo kandidati opraviti zdravniški pregled in z nami podpisati pogodbo o vključitvi v program. Delodajalci pa morajo udeležence zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu.

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Financiranje projekta

Na voljo je okvirno 2,56 milijona evrov, ki jih financirata Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobra polovica vseh sredstev (55 %) je namenjenih vzhodni kohezijski regiji, 45 % pa zahodni kohezijski regiji.

Za delodajalce

Ponudbe na javno povabilo lahko delodajalci predložijo osebno ali po pošti v glavno pisarno centralne službe v Rožni dolini v Ljubljani, od 15. 1. 2018 do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 31. 12. 2018, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Pri tem morajo izpolnjevati vse pogoje za prijavo, navedene v javnem povabilu. Med njimi sta tudi pogoja, da imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in da so vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije kot zaposlitveni center oziroma imajo status socialnega ali invalidskega podjetja.

N. N.