Spremembe na področju pokojnin v letu 2019

(vir: pixabay.com)

Za starostno upokojitev v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za izračun pokojninske osnove pa se bodo tako kot že letos upoštevale osnove iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje.

Po pokojninskem zakonu 40 let pokojninske dobe brez dokupa pomeni 40 let, v katerih je bila oseba obvezno vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po noveli pokojninskega zakona, ki se je začela uporabljati 1. januarja letos, pa se tudi prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času do konca leta 2012 šteje kot pokojninska doba brez dokupa.

Pokojnine se bodo v letu 2019 uskladile tako redno (februarja) kot izredno (decembra), letni dodatek bodo pri julijski pokojnini dobili vsi upokojenci, zneski bodo različni.

Februarja 2019 se bodo pokojnine redno uskladile za 2,8 odstotka, izredna uskladitev z veljavnostjo od 1. decembra 2019 pa bo znašala 1,5 odstotka.

Zneski za dodatek za pomoč in postrežbo ter za invalidnine za telesno okvaro, ki se niso uskladili vse od leta 2011, bodo po redni uskladitvi višji za 2,8 odstotka (od februarja).

Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2019

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2019 morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer za:

ŽENSKE: Starost Pokojninska doba
60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa
64 let in 6 mesecev najmanj 20 let
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

 

 MOŠKE: Starost Pokojninska doba
60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti.

Nekatere od predpisanih starosti je možno znižati zaradi:

  1. skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, če ni z mednarodnim sporazumom drugače določeno, in sicer se starostna meja zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva;
  2. služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja in
  3. zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Ob dopolnitvi 38 let pokojninske dobe brez dokupa se iz predpisanih 65 let starosti starostna meja zniža:

  • ženski (ali moškemu) zaradi skrbi za otroke za največ štiri leta (do dopolnjenih 61 let) in
  • moškemu zaradi služenja obveznega vojaškega roka za največ dve leti (do dopolnjenih 63 let).

Pravico do starostne pokojnine je možno pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi:

  • dela na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem (t. i. beneficirana doba),
  • osebnih okoliščin, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, od 1. januarja 2000 dalje pa do prištete dobe.

Če je oseba upravičena do znižanja starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine tudi zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanjem in/ali prištete dobe, se najprej opravi to znižanje. Sledijo znižanja na drugih podlagah (zaradi skrbi za otroke, obveznega služenja vojaškega roka oziroma vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti), vendar pa ne pod najnižje možne starosti, predpisane za posamezno od njih. To pomeni, da je lahko že s prvo od možnih podlag za znižanje starostne meje to v celoti izkoriščeno in druge podlage nimajo več nobenega vpliva.

Višina starostne pokojnine je pogojena z višino pokojninske osnove in dolžino dopolnjene pokojninske dobe. Ta služi za določitev odstotka za odmero starostne pokojnine. Višina odstotka za odmero se razlikuje glede na spol zavarovanca in znaša za 15 let zavarovalne dobe za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, za moške pa 26 odstotkov. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se pri ženski odmerni odstotek zviša za 1,38 odstotka, pri moškem pa za 1,25 odstotka. Če daljša pokojninska doba ne znaša eno leto, znaša pa vsaj šest mesecev, se odmerni odstotek za tolikšno pokojninsko dobo za žensko poveča za 0,69 odstotka, za moškega pa za 0,63 odstotka.

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v letu 2019

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v letu 2019 so po spolu izenačeni, zavarovanec pa mora dopolniti starost 60 let ter 40 let pokojninske dobe.

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti:

  • 64 let in 6 mesecev (ženska) oziroma
  • 65 let (moški)

za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Za pridobitev pravice do predčasne pokojnine predpisane starosti ni možno znižati na nobeni podlagi.

Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine v letu 2019

Vdova oziroma vdovec v letu 2019 praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnil(a) 56 let in 6 mesecev starosti (v letu 2018 je veljal pogoj 56 let starosti).

Če vdova ali vdovec do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic ne dopolni 56 let in 6 mesecev starosti, dopolni pa 51 let in 6 mesecev starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 56 let in 6 mesecev starosti. Če vdova ali vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ob pogojih iz druge ali tretje alineje prvega odstavka tega člena, dopolni 56 let in 6 mesecev starosti, trajno obdrži pravico do vdovske pokojnine. Če ji ta pravica preneha pred dopolnjenim 56. letom in 6 mesecem starosti, toda po dopolnjenih 51 letih in 6 mesecih starosti, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 56 let in 6 mesecev starosti.

M. P.