Sevnica: Črpanje evropskih sredstev

Foto: Občina Sevnica

Črpanje EU-sredstev lahko predstavlja za občine pomemben del finančnega poslovanja. Preverili smo, kako se s črpanjem teh sredstev soočajo posamezne posavske občine.

Občina Sevnica je prostorsko zelo velika občina z raznovrstnimi potrebami, s pridobljenimi viri pa so uspešno zmanjševali razvojne razlike ter krepili kakovost in konkurenčnost lokalnega okolja. Projekti, sofinancirani iz evropskih sredstev, okolju dajejo pomembno dodano vrednost in razvojni pospešek, ki bi bil brez pridobljenih sredstev zagotovo nedosegljiv.

Občina Sevnica ocenjuje, da so pridobili praktično vsa razpoložljiva sredstva, ki jih je bilo moč pridobiti. Kot je razvidno iz imen spodaj navedenih projektov, gre za pomembne investicije, ki imajo za rezultat oziroma pozitivne učinke v gradnji vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, čistilnih naprav, ureditvah cestne infrastrukture in krajevnih jeder, gradnji vrtca in energetskih sanacijah, pa tudi največjem razvojnem projektu, gradnji optičnega omrežja. Prav vsak od projektov je prispeval k celostnemu razvoju lokalne skupnosti.

Črpanje evropskih sredstev v obdobju 2007-2013

Celotno uspešnost črpanja evropskih sredstev v občini Sevnica za finančno perspektivo 2007–2013 je ocenjena na okrog 22,7 milijona evrov. Izvedeni so bili naslednji projekti, sofinancirani iz različnih evropskih skladov (razvoj regij, kohezijski sklad, IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013, Obnova in razvoj vasi/Ukrep 322):

 • Ureditev vodovodov v občini Sevnica
 • Omrežje cest v občini Sevnica
 • Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica
 • Kanalizacija Log
 • Gradnja vrtca v Krmelju
 • Kanalizacija in čistilna naprava Orehovo
 • Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju
 • Sanacija okolice gradu Sevnica
 • Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov
 • Pločniki Tržišče
 • Ureditev prometne infrastrukture v Boštanju
 • Posavska Špajza
 • Energetska sanacija OŠ Sava Kladnika Sevnica in enote Kekec
 • Energetska sanacija telovadnice pri OŠ Sava Kladnika Sevnica
 • Energetska sanacija zdravstvenega doma Sevnica
 • Energetska sanacija podružnične OŠ Studenec
 • Remedisanus
 • Gradnja odprtega širokopasovnega optičnega omrežja
 • Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica
 • Energetska sanacija OŠ Milana Majcna Šentjanž
 • Energetska sanacija OŠ Boštanj
 • Energetska sanacija podružnične šole v Loki
 • Energetska sanacija OŠ Krmelj

Povečini so bili projekti sofinancirani v višini okrog 85 % upravičenih stroškov.

Črpanje evropskih sredstev v obdobju 2014-2020

Finančna perspektiva 2014–2020 se od predhodne za občine bistveno razlikuje v možnosti in razpoložljivosti črpanja EU-sredstev. Navkljub dejstvu, da smo že skoraj leta 2018, je perspektiva šele v fazi zagona. Občina Sevnica spremlja vse aktualne razpise in se v skladu z razpisnimi pogoji odloča o udeležbi na posameznem razpisu.

Težave pa so predvsem v dejstvu, da še ni objav javnih razpisov s strani države. Problematično je zmanjševanje obsega sofinanciranja investicij; manjši je odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov projektov.

V sklopu perspektive 2014–2020 je Občina Sevnica izvedla in zaključila projekt izdelave Celostne prometne strategije Občine Sevnica. Pričakujejo rezultate razpisa za tri prijavljene projekte, in sicer:

 • Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje
 • Najboljša riba je posavska riba
 • Pot do zaposlitve z ustanovitvijo podjetja.

KŠTM Sevnica je kot javni zavod občine prijavil na razpise naslednje projekte iz naslova Interreg Slovenija-Hrvaška, za katere prav tako pričakuje rezultate; vsebine so naslednje:

 • »Treasure hounting« po starem mestnem jedru Sevnice in »Escape room« na Gradu Sevnica –  Kolesarski in konjeniški integralni turistični produkti na čezmejnem območju Kozjanskega, Posavja in Hrvaškega Zagorja
 • »LARP« (igranje vlog  v turizmu) – doživetje življenja v srednjem veku kot menih v Lutrovski kleti ali kot graščak na Gradu Sevnica
 •  Doživetja v naravi skozi didaktična igrala in interpretacij naravne dediščine.

Vir: Občina Sevnica

Pripravila: N. G.