Posavje – kjer so doma ljudje z velikim srcem!

pixabay.com

Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo, bogato tradicijo in z nesebičnim delovanjem posameznikov prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in medsebojnega povezovanja. Organizirano in kakovostno prostovoljstvo se lahko hitro in učinkovito odziva na potrebe okolja ter s tem omogoča lažje soočanje z aktualnimi družbenimi izzivi tako v lokalni skupnosti kot na nacionalni ravni. Pomembna prednost prostovoljstva je v povezovanju različnih generacij. Mladi si z opravljanjem prostovoljskega dela nabirajo neprecenljive izkušnje, starejši pa prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše generacije.

Prostovoljstvo deluje na različnih področjih – socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na primer gasilske organizacije, reševalci) in na mnogih drugih področjih. Opravljajo ga ženske in moški, mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev.

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

  • izboljšuje kakovost življenja v družbi;
  • brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni ob rob, izključeni;
  • je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
  • prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana vrednost delovanju služb in institucij. (prostovoljstvo.org)

Skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, je bilo v letu 2016 307.262, od tega je bilo prostovoljcev v javnih zavodih 4.052.

V okviru prostovoljskih organizacij je bilo opravljenih 10.605.418 ur prostovoljskega dela, medtem, ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom, ki so se v letu 2016 vpisale v vpisnik, opravljenih 124.096 prostovoljskih

Na spodnji sliki je prikaz povprečnega števila prostovoljskih ur na posameznega prostovoljca po regijah. Razvidno je, da največ prostovoljskih ur na prostovoljca opravijo v Posavski regiji, medtem ko je število opravljenih prostovoljskih ur na prostovoljca najnižje na Koroškem.

Prikaz povprečnega števila prostovoljskih ur na prostovoljca po regijah v letu 2016

Po zadnjih zbranih podatkih je bilo največ prostovoljskega dela opravljenega na vsebinskem delu , kjer gre v skladu z zakonom za opravljanje tiste vrste prostovoljskega dela, za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine, (so znanja in veščine, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno-izobraževalnem sistemu ali z usposabljanjem pri prostovoljski organizaciji) ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa ali projekta.

Skupaj je bilo opravljenega organiziranega prostovoljskega dela v vrednosti 108.494.886,00 evrov, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Spolna struktura prostovoljcev

Spolna struktura prostovoljcev po izbranih podatkih za leto 2016 v Sloveniji je pokazala, da je največ prostovoljcev med predstavnicami ženskega spola, le teh je v bilo v preteklem letu 171.507 oziroma 55,82 %. Predstavnikov moškega spola je bilo 135.755, kar predstavlja 44,18 %. V letu 2015 je bilo moških prostovoljcev 33.377 oziroma 34,47 %, kar pomeni, da se je število prostovoljcev moškega spola glede na število prostovoljk povečalo.

Iz poročil za leto 2016 izhaja, da je največ prostovoljskih ur opravljenih na področju socialne dejavnosti. Na tem področju je bilo v letu 2016 opravljenih 6.709.902 prostovoljskih ur oziroma kar 62,5 % vseh prostovoljskih ur v letu 2016.

Starostna skupina prostovoljcev

Iz podatkov za leto 2016 je razvidno, da je največ prostovoljcev v starostni skupini med 30 in 60 let, in sicer 102.543 oziroma 33,4 %. Veliko prostovoljcev je tudi iz starostne skupine nad 60 let (31,5 %), nekoliko manj v starostni skupini od 18 do 30 let (28,7 %). Najmanj prostovoljcev pa je v starostni skupini do 18 let (6,5 %).

Starostna skupina prostovoljcev v Sloveniji

Večina prostovoljnega dela je bilo opravljenega v Republiki Sloveniji in sicer 10.557.432 ur prostovoljnega dela, kar predstavlja 98,4 % delež vseh prostovoljnih ur. V državah tretjega sveta pa se je izvedlo 23. 297 ur prostovoljnega dela, kar pomeni 0,2 % vseh opravljenih prostovoljnih ur.

Glede na zbrane podatke bo potrebno veliko napora in promocije vložiti v delo z mladimi ter prenesti vrednoto prostovoljstva v vzgojo in izobraževanje. Prostovoljstvo prinaša pozitivne učinke vsem, tako tistim, ki pomoč potrebujejo kot tistim, ki pomoč nudijo, zato je nujno potrebno, da kot družba razvijamo odnos do prostovoljstva kot vrednote že v najzgodnejših letih.

Vir: Ministrstvo RS za javno upravo

N. G.