Občina Krško bo sofinancirala obnovo stavb v mestnem jedru in trgu Brestanica

Krško

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb. Sofinancirati namerava projektno dokumentacijo za obnovo stavb v mestnem jedru, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, za kar namerava nameniti 30.000 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina (Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas).

Prijavijo se lahko tisti,  ki so ali bodo do konca razpisa pripravili dokumentacijo za obnovo ali pa so dela že izvedli.

Najvišji odobreni znesek bo lahko dosegel polovico vrednosti posameznega projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. Lahko doseže tudi 70 odstotkov, če bodo sredstva na tej proračunski postavki ostala neporabljena.

Vloge je treba vložiti najpozneje do ponedeljka, 15. oktobra 2018, na naslov:

Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

M. P.