Občina in direkcija bosta skupaj urejali cesto na Bizeljskem

Obnova regionalne ceste R3-670 - odsek Bizeljsko-Orešje

Brežice, Bizeljsko, 11. julij  –  Občina Brežice in Ministrstvo za infrastrukturo oz. v njegovem imenu Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) bosta na podlagi junija sklenjenega sporazuma sofinancirali ureditev ceste skozi Bizeljsko, od križišča pri gostilni Šekoranja do priključka za k mrliški vežici. Investicija v skupni vrednosti dobrih 400.000 evrov bo doprinesla k izboljšani prometni varnosti, saj gre za odsek ceste, kjer mnogi otroci pešačijo v šolo. Zaključek del je predviden v letu 2018.

Zaradi poškodb na vozišču (široke razpoke, krpanje asfalta) in neurejenih površin za pešce bosta tako občina kot direkcija skupaj uredili rekonstrukcijo obstoječega vozišča v dolžini 350 m, zgradili pločnik in uredili odvodnjavanje. V sklopu projekta je predvidena tudi ureditev parkirišč vzdolžno ob cesti in ureditev javne razsvetljave. Občina Brežice z obnovo in gradnjo cest, pločnikov ter kolesarskih stez skrbi za dostopnost in večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu, s posebnim poudarkom na varnosti najranljivejših udeležencev v prometu – pešcev in kolesarjev.

Obnova regionalne ceste R3-670 – odsek Bizeljsko – Orešje – prikaz poteka ureditve

Sredstva za investicijo bo v višini 64,23 % zagotovila država, občina pa bo za investicijo namenila dobrih 35,77 %. Občina Brežice bo za oba sofinancerja izvedla postopek javnega naročanja za izbor izvajalca.

Vir: Občina Brežice