Novosti v Zakonu o urejanju trga dela

pexels

Nekatere spremembe in dopolnitve Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), ki so bile lani oktobra objavljene v Uradnem listu RS, se začnejo uporabljati 21. januarja 2018.

Znižanje višine denarnega nadomestila

Delavec, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti pa mu delodajalec ni ponudil sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, se mora vpisati v evidenco iskalcev zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje zaradi pridobitve informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in povečanju zaposlitvenih možnosti najkasneje v roku 3 delovnih dni po vročeni odpovedi. V nasprotnem primeru se takšni osebi prve 3 mesece prijave v evidenco brezposelnih oseb zniža višina denarnega nadomestila na 60 % od osnove.

Spodbude za zaposlovanje

Prejemnike denarnega nadomestila z nedokončano ali končano osnovno šolo, nižjo poklicno izobrazbo ali srednješolsko izobrazbo se spodbuja, da čim prej najdejo zaposlitev, saj v primeru sklenitve delovnega razmerja s polnim delovnim časom prejmejo spodbudo za zaposlovanje v višini 20 % od zadnjega izplačanega neto denarnega nadomestila za obdobje, za katero jim je bila priznana ta pravica z dokončno odločbo. Spodbuda se izplačuje največ 12 mesecev po pričetku delovnega razmerja, izplačuje pa se mesečno za pretekli mesec. Upravičenost do spodbude preneha s prenehanjem delovnega razmerja, do nje pa niso upravičeni udeleženci javnih del.

Postopno sankcioniranje kršitve obveznosti

Novela zakona prinaša tudi postopno sankcioniranje kršitev obveznosti glede aktivnega iskanja zaposlitve. Sedaj se brezposelnega preneha voditi v evidenci brezposelnih že ob prvi kršitvi obveznosti glede aktivnega iskanja zaposlitve, prejemniki denarnega nadomestila pa hkrati s prenehanjem vodenja v navedeni evidenci izgubijo tudi pravico do nadomestila. Osebe bodo po novem prenehali voditi v evidenci brezposelnih šele ob ugotovljeni drugi kršitvi nekaterih obveznosti. Pri upravičencu do denarnega nadomestila pa se bo že ob ugotovljeni prvi kršitvi obveznosti nadomestilo znižalo za 30 % od zadnjega izplačanega zneska, medtem ko se pri ugotovljeni drugi kršitvi nadomestilo preneha izplačevati.

Novosti v Zakonu o urejanju trga dela se bodo dokončno začele uporabljati 21. januarja.

M. B.