Na delu brežiškega jezera dovoljena uporaba plovil na motorni pogon

Brežiško jezero (vir: MP)

Vlada je na četrtkovi seji sprejela Uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne (HE) Brežice na reki Savi. Ta določa del jezera, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, in pogoje rabe vodnega dobra za plovbo.

Po Zakonu o vodah je plovba s plovili na motorni pogon po celinskih vodah sicer prepovedana. Vlada pa lahko z uredbo določi posamezne celinske vode ali njihove dele, na katerih je uporaba plovil na motorni pogon dovoljena, če občina da pobudo. In ta je to tudi storila.

Plovbno območje se začne 500 metrov pred jezovno zgradbo HE Brežice in konča v liniji zapornice visokovodnega razbremenilnika (NEK).

Plovbno območje je nadalje razdeljeno na dva dela, na cono A in cono B. Med obema conama je območje plitvine 1, kjer je plovba prepovedana.

Na akumulacijskem jezeru je veliko plitvin, kjer lahko pride do neposrednega stika plovila z dnom ter s tem do vpliva na vodne organizme. Na teh območjih tako ni zadoščeno pogoju, da je za varovanje bentoških vodnih organizmov in s tem neposlabševanje stanja voda najmanjša razdalja med največjim ugrezom in dnom 200 cm.

Iz vladnega sporočila za javnost je tudi razvidno, da so pogoji rabe vodnega dobra za plovbo določeni tako, da se čim bolj preprečijo škodljivi vplivi na stanje voda oziroma združbe nevretenčarjev, na dvigovanje sedimenta oziroma spremembe rečnega dna. Varstvo rib (in drstišč) se zagotavlja s časovnimi prepovedmi plovbe in odmiki od rečnega brega oziroma s prepovedjo plovbe po plitvinah.

Varstvo vodnih pravic je zagotovljeno tako, da plovba s plovili na motorni pogon ne sme vplivati na izvajanje obstoječih vodnih pravic. Izvajanje plovbe na motorni pogon na plovbnem območju ne sme vplivati na pridobivanje električne energije v hidroelektrarni Brežice ali povzročati imetniku vodne pravice dodatnih obveznosti, stroškov ali škode na energetski infrastrukturi.

Uredba še določa, da morajo biti plovila izdelana in opremljena tako, da je preprečeno izcejanje onesnaževal (npr. vsebine akumulatorjev), olj oziroma maziv, zaščitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih voda in drugih škodljivih oziroma strupenih snovi s plovil v vodo, tudi v primeru potopitve ali poškodbe plovila, in tako, da ne povzročajo čezmernega hrupa.

M. P.