Levica zavaja – zakon o vodah zaostruje in ne rahlja pogojev za gradnjo v priobalnem pasu

Takšna zasebna gradnja ob morju po novem ne bo več mogoča.

Nasprotniki novele zakona o vodah, ki v nasprotovanju noveli zbirajo podpise za referendum, kot glavni argument proti zakonu izpostavljajo, da bo zakon občinam omogočil nebrzdano gradnjo na priobalnih zemljiščih, kar pa je daleč od resnice.

Takšno zavajajoče argumente v javnosti širijo predvsem člani Levice, ki so tudi glavni pobudniki zbiranja podpisov za referendum.

Novela občinam namreč resda dopušča gradnjo v priobalnem pasu, a le pod pogojem, da gre za objekt javnega pomena, ki je namenjen vsem. Dodatno mora občina za objekt pridobiti soglasje direkcije za vode, ki pa ga lahko ta izda le pod strogimi pogoji. Med drugim ne sme iti za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja; objekt ne sme povečevati poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti; ne sme poslabšati stanje voda; in ne sme omejevati obstoječe posebne rabe voda.

Dodatno pa novela zakona prinaša še eno pomembno določbo. Trenutni zakon namreč dopušča možnost oženja priobalnega pasu na predlog nosilcev urejanja prostora, ne glede na vrsto objekta: možno je torej zidati zasebno hišo na priobalnem pasu ali zasebno vilo ali tudi zasebno pristanišče, če s tem soglaša nosilec urejanja prostora pristojne občine in vlada. Po novem je to črtano. Tako ni več možno zidati na priobalnem zemljišču zasebnih objektov, temveč zgolj objekte, ki so namenjeni vsem.

Torej skrajšano povedano: obstoječi zakon o vodah je dovoljeval gradnjo privatnih luksuznih objektov tik ob obali, z novim zakonom to več ne bo mogoče, razen če bo šlo za objekt, ki služi za javno dobro.

A. M.