Krška vas in naselja dolvodno ob Savi utegnejo ostati brez ustrezne protipoplavne zaščite

Na Občini Brežice opozarjajo, da je zaradi zapletov pri izgradnji Hidroelektarne Mokrice ogrožena ustrezna protipoplavna zaščita Krške vasi in Velikih Malenc ter preostalih naselij dolvodno ob Savi. Izgradnja ustrezne, popolne zaščite je bila namreč z državnimi prostorskimi akti predvidena ob izgradnji HE Mokrice, kjer pa se zapleta z okoljevarstvenim dovoljenjem.

Kot pravijo na občini, so na problem pravočasne ustrezne zaščite Krške vasi in naselij dolvodno ob Savi opozarjali že ob sprejemanju državnega prostorska načrta za HE Brežice, ki je trenutno v pridobivanju uporabnega dovoljenja, a jim je pristojno ministrstvo zagotovilo, da bo načrt omogočil ustrezno in celovito protipoplavno zaščito tako Krške vasi in Velikih Malenc kot ostalih naselij dolvodno ob Savi.

A na občini zdaj, ko je izvajalec, podjetje Infra, v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Brežice, ugotavljajo, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz aktov, ki urejajo gradnjo HE na območju Brežic, kot tudi, da projekt ne nudi zadostne protipoplavne zaščite. Zato je bila konec oktobra klicana seja projektne skupine za spremljanje gradnje, ki je ugotovila, da bo treba urediti še vrsto stvari. Med drugim bo treba sanirati most čez Močnik, za kar je Infra že pristopila k projektiranju; sanirati bo treba cesto od Lenartove poti proti Vrbini, ker je uničena zaradi uporabe za gradnjo akumulacijskega bazena ter ostalih ureditev; ugotovili so tudi, da predvidena protipoplavna zaščita Krške vasi in Velikih Malenc ni ustrezna; prav tako ni ustrezno sanirana deponija rodovitne zemlje na območjih odlagališča sedimentov.

Kot pravijo na občini, jim je predstavnik Infre na sestanku projektne skupine za večino pomanjkljivosti in nepravilnosti zagotovil, da bodo odpravljene, ni pa tega zagotovila dal glede vprašanja ustrezne protipoplavne zaščite Krške vasi, Velikih Malenc ter vseh ostalih naselij dolvodno ob Savi. “Ta del namreč ni del gradbenega dovoljenja za akumulacijski bazen HE Brežice, zato to vprašanje ostaja odprto,” pravijo.

Kot namreč opozarjajo, protipoplavna zaščita, kot jo zagotavlja dokumentacija za HE Brežice, ni ustrezna. Ustrezno, popolno zaščito bi zagotovil šele projekt izgradnje HE Mokrice, kjer pa se zapleta, saj mora Agencija RS za okolje znova odločati o okoljevarstvenem dovoljenje. Če bo HE Brežice zagnana prej, bi to namreč pomenilo, da bi omenjena naselja za nekaj časa ostala brez ustrezne protipoplavne zaščite. “Zagotavljanje protipoplavne zaščite naselij, kot jih predvideva prostorski akt za HE Brežice, ni ustrezno in je za naše prebivalce Krške vasi in Velikih Malenc nesprejemljivo. Zaradi zastojev pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice je vprašljiva in zato toliko bolj pereča problematika zagotavljanja protipoplavne zaščite vseh naselij v občini Brežice (ne le Krške vasi ter Velikih Malenc, temveč tudi Loč, Mihalovca in Rigonc),” opozarjajo na občini.

Občina Brežice je zato sklenila ministrstvo za okolje in prostor znova pozvati k vsem potrebnim aktivnostim za zagotovitev poplavne varnosti omenjenih naselij.

M. P.