Krška občina odpisala za pol milijona prispevkov za varstvo in pogrebnin

Krški občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep, s katerim je občina odpisala za nekaj manj kot pol milijona evrov dolgov. Gre za neizterljiv dolg za neplačano institucionalno varstvo ter pogrebne storitve občanov, ki nimajo denarja ali zapuščine za njihovo poplačilo.

 

Na podlagi zakona o socialnem varstvu mora namreč občina iz proračuna financirati institucionalno varstvo občanov v domovih za ostarele ali drugih zavodih za odrasle v primerih, kadar plačilo varstva presega njihove zmožnosti plačila. Pri tem je lahko občan plačila oproščen delno ali v celoti, pri čemer samo upravičenost do oprostitve določi center za socialno delo. Če je občan lastnik nepremičnine, občina nanjo vpiše prepoved odtujitve in obremenitve v svojo korist, težava pa je, da starostniki ali drugi, potrebne institucionalne pomoči, velikokrat nimajo nepremičnine, na katero bi občina vpisala pravico v svojo korist. Tako občina stroškov kritja institucionalne pomoči ne more izterjati, dolg pa mora sčasoma odpisati.

Enako velja za stroške pogreba. Za slednje zakonodaja določa, da mora stroške pogreba poravnati naročnik, če tega ni, pa občina, ki je prijavila pokop. Pri tem ima občina sicer pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega, a tudi tu se pogosto zgodi, da zapuščine ni, zato mora občina dolg odpisati.

Tokrat gre iz naslova neplačanih oskrbnih in pogrebnin za odpis dolga v skupni višini nekaj manj kot 435.000 evrov.

Kot navajajo na občini, so bili izvedeni so bili vsi možni postopki izterjave dolga, vendar pa je bilo med postopkom ugotovljeno, da dolžniki nimajo premoženja za poplačilo oziroma so že pokojni. Zakon sicer določa, da se lahko dolg odpiše, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

M. P.