Izgradnja HE Mokrice predvidena do julija 2025

Javno podjetje Infra, izvajanje investicijske dejavnosti, s sedežem v Leskovcu pri Krškem in s pisarno v Brežicah je bilo s sklepom vlade ustanovljeno 26. februarja 2004, z rednim poslovanjem so začeli septembra 2004. Podjetje je v državni lasti, odgovorno je za izvedbo ureditve vodne infrastrukture in druge državne in lokalne infrastrukture na območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save ter za vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na spodnji Savi.

Ministrstvo za okolje in prostor je nato 4. julija 2005 s podjetjem podpisalo Pogodbo o izvajanju gospodarske službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save. Veljavnost pogodbe je potekla 4. julija 2015.

Na včerajšnji dopisni seji pa je vlada s podjetjem Infra sklenila peti aneks k pogodbi in za podpis pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna.

K osnovni pogodbi, ki se je iztekla julija 2015, so bili doslej sklenjeni štirje aneksi za podaljšanje roka. Zadnji je bil na podlagi sklepa vlade z dne 13. 12. 2017 podpisan 19. 12. 2017, s katerim je bila veljavnost pogodbe podaljšana za eno leto, in sicer tako, da veljavnost pogodbe izteče 31. 12. 2018.

Pogodba med drugim določa, da se rok veljavnosti pogodbe podaljša za enako obdobje, če javno podjetje ne krši bistvenih sestavin pogodbe. Ker javno podjetje v času veljavnosti pogodbe pri izvajanju dejavnosti ni kršilo bistvenih sestavin pogodbe in ker javno podjetje aktivno izvaja obveznosti, ki so predmet gospodarske javne službe, se veljavnost pogodbe podaljša do 4. julija 2025.

V tem času je namreč predvideno dokončanje še zadnje hidroelektrarne na tem odseku, to je HE Mokrice.

M. P.