Grad Pišece še vedno čaka na svojega graščaka! (foto)

Foto: Spletna stran Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo oddaja v najem del kulturnega spomenika grad Pišece, ki leži v občini Brežice, z namenom prezentacije in oživitve tega kulturnega spomenika državnega pomena, s čimer želi doseči njegovo večjo prepoznavnost in prispevati k njegovi čim boljši ohranitvi. S povečanjem prepoznavnosti kulturnega spomenika bo zanimivejša tudi turistična ponudba celotne regije, so zapisali na spletni strani Ministrstva za kulturo.

Na gradu so vse od leta 2001 potekala obnovitvena dela. Grad je v celoti statično saniran in v posameznih delih urejen za novo rabo, vključno z opremo.

Nepremičnina se oddaja za dobo 10 let od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. Ministrstvo za kulturo bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika poleg višine ponujene najemnine upoštevalo tudi razvojni program, ki ga bo najemnik izvajal v prostoru najema. Pogodba za najem se bo sklenila po principu videno-najeto.

Prijavil se ni nihče

Ministrstvo za kulturo je pripravilo razpis, s katerim je iskalo najemnike gradu Pišece. Do 11. julija, ko naj bi odpirali ponudbe, se ni prijavil noben ponudnik. Žal naše ministrstvo ne ve, kaj bi počelo z našo kulturno dediščino. Tako, da so edino rešitev videli v tem, da spustijo ceno.

Izhodiščna mesečna najemnina je znašala 3.500 evrov. Vendar je zunaj novi javni poziv, in sicer grad ponujajo za mesečno najemnino 3.000 evrov oziroma 2,168 evra za m2.

Javni poziv je odprt do 14. septembra, cena najema je za 500 evrov nižja.

Pogoji najema

Preden se ponudnik odloči za najem, pa se mora zavedati dejstva, da bo moral podpisati izjavo, s katero se odpove kakršnemu koli zahtevku za povrnitev vrednosti za morebitna investicijska vlaganja. S podpisom pogodbe pa se zavezuje, da bo skrbel in vzdrževal grad in okolico na lastne stroške. Ravno tako je najemnik dolžan gostinski del gradu usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi najkasneje v šest mesecih po primopredaji ključev in na lastne stroške pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti.

Ali povedano drugače. Najemnina ne vključuje stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davka, ki bi to nadomestilo nadomestil, stroškov zavarovanj, obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja in vseh drugih stroškov, ki jih pogojuje uporaba objekta najema.

Veliko dela bo imel najemnik grada, da bo lahko pokrival stroške najemnine, opreme, ogrevanja in osebja skozi vso leto s prilivi, ki mu jih bodo omogočale dejavnosti razvojnega programa.

Zanimivo je tudi to, da je najemnik dolžan na lastne stroške zagotoviti potrebno opremo in drobni inventar, ki morata biti visokih estetskih in funkcionalnih standardov in primerna lokaciji ter ambientu kulturnega spomenika.

Najemnik bo moral pri izvajanju dejavnosti ves čas sodelovati in izvajati dejavnosti v soglasju z Javnim zavodom Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

Predstavitev dejavnosti naj vsebuje (ali tako imenovani razvojni program):

  • program prostih in organiziranih ogledov (odpiralni čas, cenik ogledov …);
  • program aktivnosti za povečanje pričevalnosti samega kulturnega spomenika;
  • program kulturno-umetniških in ostalih dogodkov;
  • program promocije kulturnega spomenika v tiskanih in drugih medijih;
  • učno-demonstracijski program (predavanja, delavnice …);
  • možnost organiziranja poročnih obredov.

Videli bomo, če bo nižja cena pritegnila ponudnika in bo s tem grad Pišece dobil svojega graščaka.

Vir in fotografije: Ministrstvo za kulturo

N. N.