Brežiški svetniki podaljšali študijo o uvedbi mestnega avtobusa

Z 2. seje občinskega sveta, ki je bila v ponedeljek, 4. februarja 2019.

Brežiški občinski svet je na svoji drugi seji po lokalnih volitvah potrdil podaljšanje časa za izdelavo študije upravičenosti uvedbe mestnega avtobusnega prometa, ki jo za občino pripravlja podjetje Integral Brebus Brežice, in sicer do predvidoma 30. oktobra 2019.

Razlog za podaljšanje študije je bila ugotovitev, da prihaja do sprememb pri ciljni skupini uporabnikov mestnega avtobusa. Prvotno so bili namreč to starejši občani, zdaj pa so uporabniki prevoza predvsem šoloobvezni otroci. Zato je po mnenju podjetja smiselno podaljšati čas prevozov v sklopu študije, da bosta zajeti celotno šolsko leto in pogostost uporabe avtobusnega prevoza v času počitnic.

Kot smo že poročali, se je Občina Brežice odločila za poskusno obratovanje mestnega avtobusa. Septembra je bil prevoz z avtobusom brezplačen, od oktobra pa je plačljiv. Prvi podatki kažejo, da so ga krajani dobro sprejeli in da ima tudi kar nekaj potnikov.

Brežiški občinski svetniki so na seji tudi potrdili mandat članu občinskemu sveta Boštjanu Šetincu, ki je v svetniških vrstah zamenjal župana Ivana Molana. Sledilo je imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov osmih delovnih teles občinskega sveta.

Članice in člani občinskega sveta so izvedli tudi posamično glasovanje o članih nadzornega odbora Občine Brežice in potrdili imenovanje vseh petih članov. To so: Roman Baškovč, Mojca Lovše, Franja Žokalj, Janko Strašek in Nataša Mihajlović Grubiša. V skladu s Statutom Občina Brežice bodo člani nadzornega izbora predsednika odbora izvolili izmed sebe.

Mesta v delovnih telesih so razdeljena približno proporcionalno glede na volilni rezultat na lokalnih volitvah 2018, prav tako so za predsednike in namestnike delovnih teles imenovani predstavniki iz vseh devetih političnih strank oz. list v občinskem svetu.

Po besedah župana Ivana Molana je na tak način omogočeno vsem strankam in listam aktivno sodelovanje v delovnih telesih.

Izjava župana:

Ostale kadrovske zadeve

Svetniki so sprejeli tudi ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata članu Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki in z novim sklepom imenovali nadomestnega člana Upravnega odbora Javnega gospodarskega zavoda Cerklje ob Krki, nadomestni član odbora je postal Jože Piltaver. Za predstavnico lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Posavje je bila s sklepom imenovana Patricia Čular, ki opravlja naloge vodje Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo  in razvoj Občine Brežice.

Na seji so svetniki podali tudi soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje, in sicer kandidatu Martinu Brataniču, dosedanjemu direktorju, ki vodi regionalno razvojno agencijo od l. 2010.

M. P.