Brežice: Urejena glavna vpadnica v mestno središče

Bizeljska cesta, glavna prometna vpadnica

Občina Brežice je zaključila projekt obnove Bizeljske ceste, ki je glavna vpadnica v mestno središče Brežic. Z ureditvijo mešanih površin za pešce in kolesarje ter z ureditvijo križanj stranskih ulic z otoki, ki preprečujejo parkiranje in izboljšujejo preglednost pri vključevanju na Bizeljsko cesto, je izboljšana varnost vseh udeležencev v prometu. Ob tem projektu je Občina Brežice uredila tudi odvodnjavanje z obnovo meteorne kanalizacije na ulici in zamenjala stari vodovod ter s tem zmanjšala vodne izgube.

Občina Brežice redno izvaja investicije, ki so namenjene izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev. V sklopu obnove Bizeljske ceste so bile urejene mešane površine za pešce in kolesarje z razširitvijo obstoječega pločnika. Pri Marketu Brežice je zagotovljena boljša preglednost prehoda za pešce, saj je novi prehod dvignjen na ploščad, ki umirja promet oz. zmanjšuje hitrost vozil. Z namenom boljše preglednosti je tudi križišče pri tržnici Brežice dvignjeno oz. postavljeno na ploščad. Ob urejanju Bizeljske ceste je bila obstoječa javna razsvetljava prilagojena in dopolnjena z novimi svetilkami, ki zagotavljajo ustrezno osvetlitev prehodov za pešce. Na ulici sta urejeni dve avtobusni postajališči z zarisanimi oznakami.

V sklopu obnove Bizeljske ceste so bile na novo urejene parkirne površine za vzdolžne parkiranje. Na mestih, kjer ni bilo zagotovljene preglednosti pri vključevanju iz stranskih ulic na Bizeljsko cesto, so bila križanja stranskih cest z glavno cesto podaljšana s t. i. otoki, ki preprečujejo parkiranje v preglednem območju ceste in omogočajo varnejše prehajanje pešcev in kolesarjev v križišču.

Obnova Bizeljske ceste se je začela maja 2018, vsa dela so bila zaključena 20. julija 2018. Obnovo je izvedlo podjetje KOP Brežice, vrednost del je znašala 490.000 evrov.

Za obnovo vodovoda na ulici je občina namenila 190.000 evrov, obnovo vodovoda je izvedlo Javno podjetje Komunala Brežice.

Ob urejanju Bizeljske ceste obnovljen tudi vodovod

Vzdolž Bizeljske ceste je potekal stari litoželezni cevovod iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Cevovod je bil dotrajan in spoji niso več tesnili, zato so nastajale velike vodne izgube, še posebej v jaških, kjer dotrajanih ventilov ni bilo mogoče zamenjati. Največ težav je bilo pri vzdrževalnih delih, ko zaradi manjkajočih ventilov in ventilov, ki niso tesnili, ni bilo mogoče zapiranje posameznih odsekov vodovoda, kar je povzročilo, da so bili ob nujnih delih na vodovodu brez vode večja območja. Z obnovo vodovoda so se zmanjšale vodne izgube, v prihodnje pa bo močno olajšano izvajanje vzdrževalnih del na posameznih odsekih novega vodovoda.

Vzporedno z novim cevovodom so obnovljeni tudi vodovodni priključki, ki so bili ponekod še svinčeni. Na vse odcepe v stranske ulice iz Bizeljske so se vgradili ventili; v jaške ali v podzemni izvedbi. Obnova vodovoda je izvedena vse do Gubčeve ulice; obnovili so tudi odcepe v stranske ulice, do meje posega v projektu obnove ceste. V bližnji prihodnosti bo treba obnoviti tudi vodovode v stranskih ulicah, vendar bodo ti posegi v primerjavi s tem neprimerno lažji, so sporočili z Občine Brežice.

Bizeljska cesta, križišče
Trasa ureditve Bizeljske ceste v Brežicah.

Vir: Besedilo in foto: Občina Brežice

M. P.