Brežice: Poleg celovite obnove glavne prometne vpadnice bo obnovljen tudi vodovod

Foto: Občina Brežice

V Brežicah poteka celovita obnova voziščne konstrukcije Bizeljske ceste z vzdolžnimi parkirišči in večnamenskimi potmi na obeh straneh ceste. Hkrati bodo obnovili tudi meteorno kanalizacijo, vodovodno omrežje in dogradili javno razsvetljavo, poteka pa tudi menjava starega vodovoda. Vrednost obeh investicij je 650 tisoč evrov.

Predvideni zaključek vseh gradbenih del oziroma pogodbeni rok za dokončanje vseh del pri obnovi Bizeljske ceste je 5. julij 2018. Zaradi prireditev v juniju, ki bodo potekale v Brežicah, še posebno zaradi poletnega festivala Brežice, moje mesto, pa želijo izvajalci del gradbena dela tudi predčasno zaključiti. Ta naj bi bila končana do 23. junija 2018.

Obnova dotrajanega vodovoda

Obnovitvena dela na vodovodu Bizeljska cesta bodo predvidoma zaključena v začetku junija. Vzdolž Bizeljske ceste poteka nameč stari litoželezni cevovod DN100 iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Ta je dotrajan, spoji ne tesnijo več, zato so nastajale velike vodne izgube, še posebno v jaških, kjer dotrajanih ventilov ni bilo mogoče zamenjati. Največ težav je bilo sicer pri vzdrževalnih delih ob zapiranju posameznih odsekov vodovoda, saj so ti brez ventilov ali pa ventili ne tesnijo.

Zamenjava cevovoda na tem odseku je bila nujna.

Komunala Brežice je začela z deli obnove vodovoda pri rondoju na odcepu Maistrove, kjer je ta že obnovljen. Vzporedno z novim cevovodom so bili obnovljeni vodovodni priključki. Ti so bili ponekod še svinčeni. Na vse odcepe v stranske ulice iz Bizeljske ceste so vgradili ventile, in sicer v jaške ali v podzemni izvedbi. Obnova bo izvedena vse do Gubčeve ulice, obnovljeni bodo tudi odcepi v stranske ulice, in sicer vse do meje posega v projektu obnove Bizeljske ceste. Temu bo v prihodnje sledila še obnova vodovodov v stranskih ulicah, vendar na Komunali pravijo, da bodo ti posegi v primerjavi z zdajšnjimi neprimerno lažji.

S Komunale Brežice ob tem sporočajo, da zaradi izvajanja zdajšnjih del, žal, ne gre brez občasnih kratkotrajnih prekinitev dobave vode.

Z občine pa sporočajo, da je bil ob izvedbi projekta Hidravličnih povezav dokončan novi primarni cevovod Črpališče Glogov Brod – VH Čatež: zadnji odsek Borštnikova – VH Čatež. Ob vzpostavitvi v obratovanje se je tako glavni tok vode preusmeril na novi cevovod.

Komunala Brežice je začela izločati tudi stari azbest – cementni cevovod AC DN 300 na odseku: Zdravstveni dom – stolp – grad – stari most – avtocesta. Izločenje tega odseka bo pomenilo zmanjšanje vodnih izgub in preprečitev zastajanja vode v tem delu Brežic.

C. R.