Brežice: Odprtih več javnih razpisov

Foto: Občina Brežice

Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2018

Predmet javnega razpisa: Športne, kulturne, humanitarne, strokovne, družabne prireditve, prireditve ob občinskih praznovanjih, investicije in mednarodni projekti, ki bodo služili za javne namene. Do sofinanciranja niso upravičeni profitni projekti in vse prireditve, katerih uporabniki morajo poravnati ceno vstopnice, razen, če je 880% vrednosti vstopnice namenjenih v humanitarne namene.

Orientacijska vrednost razpisa:

 • Postavka 00008 praznovanja – 25.000 evrov
 • Postavka 00009 pokroviteljstva – 30.000 evrov

Rok za oddajo prijav:

Do 20. v mesecu za projekte v prihajajočem mesecu oz. najkasneje do 20.11.2018 za projekte v decembru 2018.


Javni razpis za dodelitev pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2018

Predmet javnega razpisa:

 • Nepredvideni dogodki, ki so povzročili škodo na bivalnem ali gospodarskem objektu.
 • Smrt družinskega člana, v družini z otroci, ki posledično močno poslabša življenjski standard družine.
 • Višji stroški zdravljenja otrok s težjimi oblikami bolezni, kadar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne zagotavlja plačila teh storitev oz. zdravljenja.
 • Stroški socialnih programov za osebe s posebnimi potrebami.

Orientacijska vrednost razpisa: 20.000 evrov.

Rok za oddajo prijav: v koledarskem letu, v katerem se je nesreča pripetila oz. so zaznane posledice nastale škode oz. se bo izvedel socialni program.Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v letu 2018

Predmet javnega razpisa:

Sredstva so namenijo za delovanje veteranskih in domoljubnih organizacij in za njihove progtrame, ki zajemajo aktivnosti vezane na delovanje veteranskih in domoljubnih organizacij.

Orientacijska vrednost razpisa: 12.500 evrov

Rok za oddajo prijav: do vključno 30. 3. 2018Javno povabilo za izbor izvajalca drugih izobraževalnih programov v letu 2018

Predmet javnega povabila:

Predmet javnega povabila je izbor izvajalca za izvajanje drugih izobraževalnih programov – računalniško opismenjevanje.

Cilj je spodbujanje razvoja neformalnega izobraževanja za tretje življenjsko obdobje s poudarkom na računalniškem opismenjevanju starejših občanov z namenom njihovega lažjega vključevanja v e-družno.

Obseg razpisanih sredstev: 12.000 evrov

Rok za oddajo prijav: 20. 4. 2018


Javni razpis za sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2018

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje letnih programov društev upokojencev v letu 2018, in sicer:

 • Redni letni program.
 • Izvajanje projekta »Starejši za starejše«.
 • Organizacija regijskega srečanja društev upokojencev v Posavju 2018.

Orientacijska vrednost razpisa: 15.500 evrov

Rok za oddajo prijav: 20. 4. 2018


Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2018

Predmet javnega razpisa:

Občina Brežice razpisuje nepovratna finančna sredstva uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva na podeželju za leto 2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu.

Orientacijska vrednost razpisa: 118.000 evrov

 • 00148 – razvojni program kmetij v višini 100.000 evrov
 • 00146 – delovanje društev v višini 15.00 evrov
 • 00145 – ekološko kmetijstvo v višini 3.000 evrov

Rok za oddajo prijav: 24. 4. 2018


Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice v leto 2018

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa stavbnih zemljišč, ki so bila kupljena od Občine Brežice v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju občine Brežice z namenom:

 • Vzpostavitvi novega obrata.
 • Širitvi obstoječega obrata.
 • Diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki.
 • Bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.

Namen razpisa je ohranjanje števila zaposlenih in spodbujanje selitve podjetniške dejavnosti iz urbanih naselij v urejene poslovne cone.

Orientacijska vrednost razpisa: 92.000 evrov ( postavka 00225 – Podjetniška subvencija za nakup zemljišč v PC)

Rok za oddajo prijav: prva sreda v mesecu oz. do porabe sredstev, vendar najkasneje do 30.11.2018.


Vse potrebne informacije in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Občine Brežice.

Do konca meseca je še odprt razpis Javni razpis – Kulinarične delavnice za gostinske ponudnike.

Iztekel pa se je že javni razpis za sofinanciranje etno festivalov ter državnih in evropskih motorističnih tekmovanj v letu 2018.

N. N.