Brežice: Občinski svet zagotovil denar za nekatere dodatne projekte

Grad Brežice.

Občinski svet občine Brežice je na zadnji seji sprejel rebalans proračuna za letošnje leto.

 

Rebalans predvideva, da bo občina delno subvencionirala povišanje cen oskrbe s pitno vodo, in sicer v skupni višini 75.000 evrov. Prav tako bo sofinancirala projektno dokumentacijo za širitev oz. rekonstrukcijo Splošne bolnišnice Brežice ter za nakup stavbe Petrola, kjer bodo prostori za stroje in opremo javnega komunalnega podjetja za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Občina tudi želi, da bi urejanje Černelčeve ceste z izgradnjo rondoja pri Sparu zaključila že v tem letu, zato za ta projekt letos namenja dodatnih 100.000 evrov.

Dodatna sredstva so z rebalansom namenili modernizaciji lokalne ceste Dednja vas-Orehovec, saj je po obnovi vodovoda v sklopu projekta Hidravlične izboljšave postalo jasno, da je odsek vozišča v slabem stanju in bo v tem letu deležen celostne prenove. Sredstva bodo namenjena še za projektno dokumentacijo za protipoplavne ukrepe ob Sotli in za ureditev zemljišča za motokros steze v sklopu projekta participativnega proračuna.

Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa dograditve Zdravstvenega doma Brežice in lekarne, ki poleg posodobitev podatkov prinaša tudi krajšo časovnico za izvedbo dograditve. To naj bi začeli jeseni letos.

A. M.