Brežice: Občina začela z urejanjem pokopališča

Občina je septembra začela z urejanjem pokopališče v Brežicah, dela bodo potekala postopoma, v dveh fazah. V letu 2018 se je začela prva faza projekta, to so infrastrukturne ureditve pokopališča, ki obsegajo zahodni in južni del področja pokopališča (1. in 2. etapa). Dela zajemajo začetek urejanja enosmernega krožnega prometa z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na zahodu ter jugu in parkirišč ob vozišču.

Cesto in parkirišča ureja izvajalec, ki je bil izbran v postopku javnega naročanja kot najugodnejši ponudnik, to je podjetje CGP, d. d., iz Novega mesta. Pogodbena vrednost del znaša 346.588,14 evrov. Dela so se pričela izvajati v septembru. Občina pričakuje, da se bodo parkirišča in cesta lahko pričeli uporabljati spomladi 2019, dokončanje vseh infrastrukturnih del pa je načrtovano v letu 2020.

Celovito urejanje pokopališča in širitev

Zaradi prostorske stiske, potrebe po drugačnih načinih pokopa in neustrezne ozelenitve ter dostopa na pokopališče v Brežicah se je občina odločila za projekt ureditve in razširitve pokopališča. Odkupila je zemljišča, ki jih potrebuje za načrtovane širitve, in pričela z deli prve faze projekta.

Vse načrtovane ureditve bodo potekale večletno, v dveh fazah in v več etapah, skupna projektantska ocenjena vrednost znaša dobrih 521.000 evrov.

V sklopu investicije bo urejeno tudi obstoječe prometno omrežje na tem območju.

Razširili bodo obstoječe pokopališče, skupna površina ureditev zajema približno 1,14 hektarja površin, širitev pokopališča pa je načrtovana zahodno od obstoječega.

Vir in foto: Občina Brežice

M. P.