V Sevnici leto 2021 ocenjujejo kot izrazito investicijsko naravnano

Vir: Občina Sevnica.

V občini Sevnica preteklo leto ocenjujejo kot uspešno. Ponosni so zlasti na to, da je občina lani začela in nadaljevala z nekaterimi večjimi projekti, zaradi česar leto označujejo kot izrazito investicijsko naravnano.

Največje naložbe v občini so bile povezane s predšolsko vzgojo.

Med drugim je bil dograjen novi del Vrtca Ciciban Sevnica. Z izgradnjo nove ploščadi in ureditvijo fasade je novo podobo dobila Glasbena šola Sevnica, uredili so tudi več igrišč in igral na različnih lokacijah po občini.

S podporo evropskih sredstev so lani začeli izvajati tri velike projekte, za katere ocenjujejo, da bodo v naslednjih letih imeli močan razvojni učinek. Prvi projekt je komunalno opremljanje poslovne cone Sevnica z izgradnjo nadvoza na Savsko cesto.

Vir: Občina Sevnica.

Drugi projekt je gradnja kanalizacijskega omrežja v Sevnici, ki poteka v sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica. Poglavitni cilj projekta je novogradnja odsekov, kjer še ni urejena javna gospodarska infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, v sklopu katerih bo mogoče na sistem priključiti dodatne enote.

Tretji projekt pa so hidravlične izboljšave v občini, s katerimi bodo povezali vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica.

Vir: Občina Sevnica.

Med posodobitvami cest na občini izpostavljajo prenovo lokalne ceste od Blance v smeri Pokleka, ureditev lokalne ceste Primož–Hubajnica, sanacijo odseka lokalne ceste na Ponikvah in odseka lokalne ceste od Grahovice v smeri Jablanice ter sanacijo plazu na Apneniku.

Izpostavljajo tudi na novo ureditev parkirišč pred Zdravstvenim domom Sevnica in v Naselju heroja Maroka, preselitev Turistične agencije Doživljaj v mestno jedro, začetek prenove brivsko-frizerskega salona Kreutz in prenovo Tončkovega doma na Lisci.

A. M.