V Krškem več vlaganj v obrobje občine

Novinarska konferenca/ Foto: MO KK

Ob prihajajočem prazniku Mestne občine Krško, sta župan Mestne občine Krško Janez Kerin in direktorica občinske uprave Ajda Štrucl predstavila zaključene projekte preteklega leta, projekte, ki jih občina izvaja v letošnjem in načrte za prihodnje leto. V prvih mesecih mandata je novo občinsko vodstvo, ob koncu leta 2022 je namreč v Mestni občini Krško, prišlo do spremembe na ravni lokalne oblasti, pripravilo rebalans proračuna in vanj vključilo projekte iz Načrta razvojnih programov za obdobje 2023-2026, ter na novo uskladilo dinamiko in vire financiranja teh projektov.

 

Fokus investicij se bo v prihodnje od urejanja občinskega središča (obvoznica, most, mestno jedro, CKŽ …) premaknil tudi v ostale kraje po občini. Zato župan s svojo ekipo iz občinske uprave pospešeno obiskuje po posameznih krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, da prisluhne občanom in občankam na celotnem območju občine. Občina bo v letu 2023 investirala v izgradnjo bazena, osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja, prizidek Zdravstvenega doma Krško, gradnjo večstanovanjskega objekta Žlapovec, rekonstrukcijo kariernega centra, izgradnjo proizvodnih prostorov za podjetniški inkubator, postavitvi namakalnega sistema ter končala z energetsko sanacijo Doma XIV. divizije Senovo in izgradnjo prizidave in rekonstrukcije dela stavbe v Leskovcu pri Krškem (gasilski dom, dvorana).

Občina se obenem pripravlja na umestitev JEK2. Občinska operativna skupino sodeluje z investitorjem na področju sprejemanja državnega prostorskega načrta. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je župan Janez Kerin podal pričakovanje, da je predstavnik občine vključen v meddržavno komisijo za NEK. Pripravam na projekt JEK2 občina sledi tudi s pripravo strategij na različnih področjih, odkupi posameznih zemljišč in objektov za namen ureditve stanovanjskih kapacitet, v dogovorih so tudi z zasebnimi investitorji, ki želijo na območju krške občine graditi stanovanja in druge aktivnosti. »Mestna občina dela vse, da bo dobro pripravljena, ko bo odločitev za JEK2 sprejeta,« pravi župan Mestne občine Krško Janez Kerin.

Sicer pa se je nova županska ekipa že v začetku leta 2023 morala odzvati glede nameravane spremembe organizacije izvajanja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško. »Raven zagotavljanja zdravstvene oskrbe se v občini ne sme znižati«, je prepričan župan Janez Kerin, zato so se odzvali na nameravano spremembo organizacije izvajanja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško in pri ministrstvu za zdravje argumentirano ter odločno zastopali stališče, zakaj do načrtovanih sprememb v organizaciji ne sme priti. Vodstvo občine zagovarja stališče, da zaradi več kot štiri desetletja sobivanja z NEK in nenazadnje tudi zaradi umeščenosti jedrskega objekta v to okolje, morajo biti izjema pri odločanju glede organizacije nujne medicinske pomoči.

Krško vse bolj postaja upravno središče regije Posavje. Zato bi bila nameravana reorganizacija in racionalizacija upravnega poslovanja upravnih enot na škodo občank in občanov Mestne občine Krško. Občinsko vodstvo se je opredelilo do predloga reorganizacije upravnih enot in zagovarja stališče, da mora v Mestni občini Krško sedež upravne enote ostati.

Skupaj z ostalimi deležniki so bili v vodstvu občine na začetku leta 2023 aktivni tudi pri pripravi Strategije razvoja kmetijstva in podeželja 2024-2030, kjer se osredotočajo na kmetijstvo, samooskrbo, ohranjanje okolja in kmetijskih zemljišč, gospodarske dejavnosti na podeželju in povezovanje. Pripravljajo Strategijo razvoja turizma v obdobju 2023-2030 v katero vključujejo tudi občane in turistične ponudnike, saj so z njihovo pomočjo pripravili analizo stanja, opredelili bodoče cilje in identificirali potrebe občanov in turističnega gospodarstva. Pripravljajo Trajnostno urbano strategijo, ki predstavlja osnovo za črpanje sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja Evropske unije oz. mehanizma celostnih teritorialnih naložb za obdobje 2020–2027 (CTN mehanizma). Kot mestna občina lahko kandidirajo za pridobitev teh finančnih sredstevsredstev.

Po besedah direktorice občinske uprave Ajde Štrucl, so prihodki proračuna Mestne občine Krško za leto 2022 znašali 43,7 milijona evrov, odhodki 44,8 milijona evrov, od tega 19,2 milijona za investicije. Prihodki proračuna Mestne občine Krško za leto 2023 po rebalansu znašajo 46,7 milijona evrov, odhodki znašajo 50,6 milijona evrov, od tega 20,1 milijona za investicije.

Fokus investicij se bo od urejanja občinskega središča (obvoznica, most, mestno jedro, CKŽ …) premaknil tudi v ostale kraje po občini. Zato župan s svojo ekipo iz občinske uprave obiskuje posamezne krajevne skupnosti in mestne četrti, prisluhne pričakovanjem in željam občanom in občankam na celotnem območju občine. Na podlagi zbranh informacij bo pripravljen dolgoročni načrt občinskih investicij,.

Občina bo v tem letu sicer dala prednost začetku gradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, prizidku Zdravstvenega doma Krško, zaključku energetske sanacije Doma XIV. divizije Senovo, zaključku izgradnje prizidave in rekonstrukcije dela stavbe v Leskovcu pri Krškem (gasilski dom, dvorana), začetku gradnje večstanovanjskega objekta Žlapovec, rekonstrukciji kariernega centra, izgradnji proizvodnih prostorov za podjetniški inkubator, postavitvi namakalnega sistema za namakanje kmetijskih zemljišč iz reke Save, nadaljuje pa se tudi izgradnja bazena, kjer trenutno intenzivno poteka projektiranje objekta. Gradbeno dovoljenje bo občina predvidoma pridobila do konca leta 2023, zato se začetek gradnje predvideva v letu 2024, objekt pa bo predvidoma predan v uporabo poleti 2026.

Vir: MO Krško