Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na seji pred letošnjimi počitnicami sprejeli tudi odloka o spremembi proračuna za leti 2017 in 2018.

Občina Krško

Proračun za leto 2017

Kot je uvodoma na seji pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko, z rebalansom proračuna predlagani prihodki proračuna Občine Krško za leto 2017 znašajo 38,1 milijona evrov. To je za 3,2 milijona evrov več, kot je bilo načrtovano v veljavnem proračunu.

Del tega povečanja predstavlja iztoženi znesek za protokole. V primerjavi z veljavnim proračunom se je načrtovani obseg prihodkov povečal za 9,2 %. Na odhodkovni strani so načrtovani odhodki glede na veljavni proračun višji za 10 % ali 3, 5 milijona evrov.

  • 42 % sredstev je namenjenih investicijam:
  • nadaljevanju izgradnje obvoznice Krško,
  • izgradnji pločnika in celovite ureditve naselja Zdole,
  • komunalni infrastrukturi v naseljih Gorica, Jelše, Veliki Podlog, Pristava,
  • dozidava prizidka pri OŠ Koprivnica (kuhinja, knjižnica, kurilnica),
  • ureditvi nadhoda nad železniško postajo v Krškem in drugih.

Proračun za leto 2018

V predlogu spremembe proračuna predlagani prihodki proračuna Občine Krško za leto 2018 znašajo 37,2 milijona evrov, kar je skoraj 310.000 evrov ali za 0,8 % več, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu za leto 2018. Pri tem je med drugim upoštevan tudi novi izračun Ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo o višini pripadajočih sredstev Občini Krško iz sredstev po 23. členu Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Na odhodkovni strani so načrtovani odhodki glede na veljavni proračun višji za 3,5 % ali 1,2 milijona evrov.

Dodatno sofinanciranje trenerskega kadra

Občinski svet je sprejel tudi sklep o dodatnem sofinanciranju trenerskega kadra v letu 2017, in sicer:

  • 20.000 evrov za Nogometni klub Krško in
  • 10.000 za Rokometni klub Krško.

Imenovanja v svet zavodov OŠ Adama Bohoriča Brestanica in Vrtec Krško

V svet zavoda Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica I. so bili imenovani Vesna Butkovič, David Moškon in Jelka Zidarič.

V Svet javnega zavoda Vrtec Krško pa Maša Dostal Ivanšek, Julijan Kerin in Vida Slivšek.

Občina Krško

N. N.