Podjetjem iz nekaterih posavskih občin na voljo ugodna posojila

pixabay

Podjetjem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki in Radeče sta na voljo dva javna razpisa, na katerih lahko pridobijo ugodna finančna posojila, namenjena za razvoj in zaposlovanje.

Na voljo so:

1. Mikrokrediti – v okviru razpisa P7R 2018 – Mikrokrediti, ki ga je objavil Slovenski podjetniški sklad za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji:

 • Višina razpisanih sredstev je 5.155.871,61 evra za obmejna problemska območja ter 8.760.000 evrov za problemska območja z visoko brezposelnostjo.
 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 evrov, najvišji znesek pa 25.000 evrov.
 • Pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri
 • Kredit lahko pokrije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov

Prijavni roki so vse do 1. oktobra 2019.

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja z vsaj enim zaposlenim:

  • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev;
  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na upravičenem območju;
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz problemskih in obmejnih problemskih območij, je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v tovrstnih območjih. Več informacij o razpisu je na voljo: tukaj

2. Na voljo so tudi ugodna razvojna posojila, in sicer:

 • Višina razpisanih sredstev je 7.249.735,99 evra za obmejna problemska območja ter 2.120.000,00 evrov za problemska območja z visoko brezposelnostjo.
 • Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 evrov, najvišja pa 1.000.000,00 evrov.
 • Fiksna obrestna mera 0,01 % letno
 • Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini do največ 75 % upravičene vrednosti projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči glede na velikost podjetja.

Prijavni roki so do 29. novembra 2019.

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala, srednja in velika podjetja. Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice).

 • V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oz.  poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.

Več o razpisu je na voljo tukaj

V okviru Regionalno razvojno agencijo Posavje s sedežem v Krškem je kontaktna oseba Urška Renko, kjer je možno pridobiti še več informacij.

M. P.