Občina Brežice uspešna na razpisu za sofinanciranje projektov s področja nepremične kulturne dediščine

Brežice, 14. julij – Občina Brežice je bila uspešna s prijavo na Javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017 in 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (JPR2-SVP-2017-18). S pridobljenimi sredstvi bo občina sofinancirala obnova strehe na vzhodnem in severnem dela gradu Brežice (nad Viteško dvorano). Pogodbena vrednost del in strokovnega nadzora obnove strehe znaša 210.000 evrov, država bo preko razpisa sofinancirala cca 50% vrednosti, preostala sredstva za obnovo strehe pa bo občina zagotovila iz proračuna.

Grad Brežice in del mesta, vir EU projekt, moj projekt (Občina Brežice)

Poleg obnove strehe nad Viteško dvorano, za katero je že sklenjena pogodba, bo v tem letu občina pričela tudi z ureditvijo prostorov recepcije z muzejsko trgovino ter sanitarij za obiskovalce v pritličju gradu ob vhodu v objekt. Poteka še postopek javnega naročanja za izbor izvajalca del, ki bo obstoječo hišniško delavnico preuredil v recepcijo z muzejsko trgovino ter preuredil obstoječi sklop sanitarij. Nova ureditev prostorov bo tako kot lanska vgraditev dvigala pripomogla tako k boljši dostopnosti za obiskovalce kot k večjemu udobju.

 Dolgoletna vlaganja v grad Brežice

Občina Brežice se zaveda pomena brežiške gradu na področju kulture in turizma, zato v skladu s proračunskimi možnostmi skrbi za vzdrževanje gradu, kjer domuje Posavski muzej Brežice, z večjimi vlaganji v obnovo vse od leta 2006. Občina Brežice je v letu 2013 dokončno uredila vprašanje lastništva gradu, ko je sodišče pritrdilo predlogom Občine Brežice v dolgoletnem postopku vračanja odvzetega premoženja (gradu Brežice) družini Attems. Pravnomočni sklep pristojnega sodišča je naložil plačilo odškodnine za odvzeto premoženje državi, Občina Brežice pa je (po)ostala lastnica gradu, kar je omogočilo normalno razvijanje vsebin v prostorih gradu v skladu z načrti Občine Brežice.

 Načrti za prihodnje

Do konca celovite prenove gradu bo potrebno izvesti še nekaj del, med temi so celovita statična sanacija S, Z in J trakta gradu, zamenjava vseh električnih in strojnih instalacij, zamenjava stavbnega pohištva, ureditev novih finalnih tlakov, ureditev glavnega stopnišča, sanacija fresk na stopnišču in kapelici ter stenskih poslikav v Viteški dvorani, zamenjava strešne kritine in ureditev finalnega izgleda grajskega dvorišča. Nadaljnja obnova gradu bo odvisna predvsem od državnih in evropskih razpisov, ki bodo na voljo za sofinanciranje projektov na področju kulturne infrastrukture.

V letu 2016 je brežiški grad pridobil dvigalo, ki je pomembno izboljšalo dostopnost za obiskovalce (Občina Brežice)

Vir: Občina Brežice